Henkilöstöön panostaminen

Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö on yksi keskeisistä vahvuuksistamme laadukkaan toimitilatarjonnan ohella. Siksi haluamme panostaa korkealaatuiseen koulutukseen sekä hyvään johtamiseen.

Henkilöstöön panostaminen onkin yksi vastuullisuusprioriteeteistamme, jonka osa-alueet ovat:

  • Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen
  • Henkilöstön työhyvinvointi
  • Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu ja turvallisuus

Henkilöstön kehittämistä ohjaa Spondalla asiakaslähtöisyys: koulutukset suunnitellaan strategian, asiakas- ja sidosryhmäpalautteen sekä kehityskeskusteluiden pohjalta. Tarjoamme sekä yhteisiä koulutusohjelmia että mahdollisuutta osallistua talon ulkopuolisiin valmennuksiin. Rohkaisemme työntekijöitämme kehittämään myös itse omaa työtään ja asiantuntijuuttaan.

Tavoitteena hyvinvoiva ja tasa-arvoinen henkilöstö

Seuraamme henkilöstön tyytyväisyyttä ja organisaation toimivuutta vuosittain toteutettavalla henkilöstötutkimuksella sekä säännöllisillä kehityskeskusteluilla. Työntekijöiden henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista ja edistymistä arvioidaan tulos- ja kehityskeskustelujen, asiakaspalautteen sekä henkilöstötutkimusten avulla.

Panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen tarjoamalla muun muassa kattavat ja monipuoliset terveydenhuollon palvelut. Lisäksi tuemme pitkään työelämässä olleiden jaksamista erityisellä hyvinvointiohjelmalla. Kannustamme henkilöstöämme kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin esimerkiksi liikunta- ja kulttuuriharrastuksia tukemalla.

Tasa-arvon toteutuminen on meille tärkeää. Keskeisenä tavoitteena on, ettei henkilöstö koe epätasa-arvoista kohtelua sukupuolen, iän, uskonnon, terveydentilan tai minkään niihin rinnastettavan asian osalta. Oikeudenmukainen ja syrjimisen poissulkeva kohtelu kattaa koko työsuhteen rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen saakka.

Henkilöstöjohtamisesta vastaa Spondalla henkilöstöpäällikkö, joka raportoi johtoryhmätasolla henkilöstöstä vastaavalle talous- ja rahoitusjohtajalle.

Tulospalkkiojärjestelmä kattaa koko henkilöstön

Käytössämme on koko henkilöstön kattava tulospalkkiojärjestelmä, joka perustuu sekä yhtiön yhteisiin että kullekin työntekijälle erikseen asetettuihin henkilökohtaisiin vuositavoitteisiin. Spondalla on myös käytössä henkilöstön osakeohjelma, jossa yhtiön työntekijöillä on mahdollisuus käyttää tulospalkkiojärjestelmän perusteella ansaittavat palkkiot tulospalkkio-osakkeisiin ja lisäksi saada Spondalta varat lisäosakkeiden ostamiseen osakeohjelmassa määritetyin ehdoin.