Organisaatio ja hallinnointi

Sponda Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, joka on joukkovelkakirjojen osalta listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä. Sponda -konsernin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, osakeyhtiöitä ja arvopapereiden liikkeeseenlaskijoita koskevia muita säädöksiä sekä Sponda Oyj:n yhtiöjärjestystä. Lisäksi Sponda noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa asetusta (MAR) ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.
Suomen osakeyhtiölain ja Spondan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön määräysvalta ja hallinto on jaettu yhtiökokouksessa edustettujen osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.
Spondan organisaatio jakautuu liiketoiminnan ja asiakastarpeiden mukaan viiteen liiketoimintayksikköön: Toimistokiinteistöt, Kauppakeskukset, Kiinteistökehitys, Coworking ja Kiinteistösijoitukset.