Yhtiöjärjestys

Sponda Oyj:n yhtiöjärjestys (vahvistettu varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2019)
 
1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Sponda Oyj, englanniksi Sponda Plc.
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita koti- ja ulkomaisia osakkeita, obligaatioita ja muita arvopapereita sekä omistaa, vuokrata ja hallita kiinteää omaisuutta, harjoittaa kiinteistöjen peruskorjausta ja jatkorakentamista, kiinteistöjen kehittämistä sekä muuta tähän liittyvää toimintaa, tarjota kiinteistöihin liittyviä palveluja ja käydä kauppaa osakkeilla, obligaatioilla, muilla arvopapereilla sekä kiinteistöillä. Yhtiö huolehtii emoyhtiönä kokonaan tai osittain omistamiensa yhtiöiden johtamisesta ja valvonnasta sekä huolehtii konsernin organisaatiosta, hallinnoinnista ja muista tämänkaltaisista yhteisistä tehtävistä konsernin lukuun.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään (5–9) varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

6 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

7 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.
Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi ja heidän tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

9 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot sekä konsernitilinpäätöksen;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;

7. hallituksen jäsenten lukumäärä;

valittava:

8.  hallituksen jäsenet sekä

9.  tilintarkastajat ja varatilintarkastaja