Yhtiöjärjestys

Sponda Oyj:n yhtiöjärjestys (vahvistettu varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2016)
1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Sponda Oyj, englanniksi Sponda Plc.
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
2 Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita koti- ja ulkomaisia osakkeita, obligaatioita ja muita arvopapereita sekä omistaa, vuokrata ja hallita kiinteää omaisuutta, harjoittaa kiinteistöjen peruskorjausta ja jatkorakentamista, kiinteistöjen kehittämistä sekä muuta tähän liittyvää toimintaa, tarjota kiinteistöihin liittyviä palveluja ja käydä kauppaa osakkeilla, obligaatioilla, muilla arvopapereilla sekä kiinteistöillä.
Yhtiö huolehtii emoyhtiönä kokonaan tai osittain omistamiensa yhtiöiden johtamisesta ja valvonnasta sekä huolehtii konsernin organisaatiosta, hallinnoinnista ja muista tämänkaltaisista yhteisistä tehtävistä konsernin lukuun.
3 Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
4 Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään (5-9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
5 Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.
6 Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
7 Prokurat
Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.
8 Tilintarkastajat
Yhtiössä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.
Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi ja heidän tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
9 Osallistuminen ja kutsu yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennakkoon viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla
  1. kutsu yhtiön internet-sivuilla ja
  2. tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä kokouskutsun sisältävän internet-sivun osoite vähintään yhdessä hallituksen määräämässä päivittäin ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.
Kutsu, mukaan lukien edellä tarkoitettu sanomalehti-ilmoitus, on julkaistava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen edellä mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
10 Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
11 Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kokouksessa on:
esitettävä:
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot sekä konsernitilinpäätöksen;
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä
7. matkakustannusten korvausperusteista;
8. hallituksen jäsenten lukumäärä;
valittava:
9. hallituksen jäsenet sekä
10. tilintarkastajat ja varatilintarkastaja