SPONDA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 23.3.2005 PÄÄTÖKSIÄ
Hallitus ja tilintarkastajat
Hallituksen lukumäärä vahvistettiin kuudeksi ja hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä Kaj-Gustaf Bergh, Maija-Liisa Friman, Harri Pynnä, Anssi Soila ja Jarmo Väisänen sekä uutena jäsenenä Tuula Entelä. Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajakseen Anssi Soilan ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Väisäsen.
 
Hallituksen palkkiot vahvistettiin seuraavasti: puheenjohtajalle suoritetaan 3.350 euron kuukausipalkkio, varapuheenjohtajalle 2.000 euron kuukausipalkkio ja muille jäsenille 1.750 euron kuukausipalkkio. Tämän lisäksi suoritetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio/kokous.
 
Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastaja Sixten Nyman ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab sekä varatilintarkastajaksi KHT Fredrik Westerlund seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
 
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2004 jaetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.3.2005 ja että osinko maksetaan 6.4.2005.
 
Yhtiökokous hyväksyi valtiovarainministeriön ehdotuksen
yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan asettamiseksi
 
Nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen (3) suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin yhtiökokousta edeltävän joulukuun 1. päivänä. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.
 
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta
 
Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 3.900.000 kappaletta kuitenkin siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä ei hankinnan jälkeen saa ylittää viittä (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä.
 
Osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
 
Osakkeet voidaan hankkia yhtiölle käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä sekä käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmissä hallituksen päättämin tavoin ja päättämässä laajuudessa tai muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
 
Osakkeita hankitaan Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.
 
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.
 
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.
 
Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
 
Osakeyhtiölain nojalla yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistivat 24.2.2005 yhteensä 28.328.050 osaketta yhtiön 78.828.275 osakkeesta, mikä oli 35,9 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Koska osakkeet on tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä ilman tietoa osakkeiden luovuttajatahosta, yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta ei voida määritellä.
 
Valtuutus on voimassa vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Samalla peruutettiin yhtiökokouksen hallitukselle 7.4.2004 antama valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi.
 
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
omien osakkeiden luovuttamisesta
 
Hallitus valtuutettiin yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään 5 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
 
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.
 
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä tai yhtiön avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.
 
Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittämisen perusteista, ja osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.
 
Osakkeiden luovuttamisen vaikutus osakeomistuksen ja äänivallan jakoon, lähipiiriin kuuluvien henkilöiden osakkeenomistus
Koska hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan, ei valtuutuspäätöksen tekemishetkellä ole mahdollista määritellä luovutuksen vaikutuksia omistuksen ja äänivallan jakaantumiseen. Koska yhtiön omistamilla osakkeilla ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen eikä niillä myöskään ole äänivaltaa, pienenee osakkeenomistajien suhteellinen osuus yhtiön käytettävissä olevasta äänivallasta osakkeiden luovutusten perusteella.
 
Osakeyhtiölain nojalla yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistivat 24.2.2005 yhteensä 28.328.050 osaketta, mikä oli 35,9 prosenttia yhtiön osakepääomasta.
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Sponda Oyj via Globenewswire