Sponda Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2006 päätöksiä
Hallitus ja tilintarkastajat
 
Hallituksen lukumäärä vahvistettiin kuudeksi ja hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä Tuula Entelä, Maija-Liisa Friman, Harri Pynnä, Anssi Soila ja Jarmo Väisänen sekä uutena jäsenenä Timo Korvenpää. Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajakseen Anssi Soilan ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Väisäsen.
 
Hallituksen palkkiot vahvistettiin seuraavasti: puheenjohtajalle suoritetaan 3.520 euron kuukausipalkkio, varapuheenjohtajalle 2.100 euron kuukausipalkkio ja muille jäsenille 1.840 euron kuukausipalkkio. Tämän lisäksi suoritetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio/kokous. Matkakustannukset korvataan yhtiön voimassaolevan matkustussäännön mukaisesti.
 
Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastaja Sixten Nyman ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Raija-Leena Hankonen sekä yhtiön varatilintarkastajaksi KHT Riitta Pyykkö seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
 
Osingonmaksu
 
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2005 jaetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä  on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2006 ja että osinko maksetaan 10.4.2006.
 
 
Osakkeenomistaja Suomen valtion ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi
 
Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan osakkeenomistaja Suomen valtion ehdotuksen mukaisesti. Nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen (3) suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.
 
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta
 
Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 3.900.000 kappaletta kuitenkin siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä ei hankinnan jälkeen saa ylittää viittä (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä.
 
Osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
 
Osakkeet voidaan hankkia yhtiölle käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä sekä käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmissä hallituksen päättämin tavoin ja päättämässä laajuudessa tai muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
 
Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.
 
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.
 
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 
Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään viisi (5) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
 
Osakeyhtiölain nojalla yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistivat 23.2.2006 yhteensä 27.241.192 osaketta yhtiön 79.204.275 osakkeesta, mikä on 34,4 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Koska osakkeet on tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä ilman tietoa osakkeiden luovuttajatahosta, yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen ei voida määritellä. Valtuutus on voimassa vuoden 2007 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta
 
Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään viisi (5) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
 
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.
 
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä sekä käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmissä hallituksen päättämin tavoin ja päättämässä laajuudessa.
 
Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittämisen perusteista, ja osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2007 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Tästä johtuen hallitus katsoo, että hallituksen oikeudelle päättää osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, on painava taloudellinen syy. Luovutusta ei voida tehdä yhtiön osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun lähipiiriin kuuluvan hyväksi.
Koska hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan, ei valtuutuspäätöksen tekemishetkellä ole mahdollista määritellä luovutuksen vaikutuksia omistuksen ja äänivallan jakaantumiseen. Koska yhtiön omistamilla osakkeilla ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen eikä niillä myöskään ole äänivaltaa, pienenee osakkeenomistajien suhteellinen osuus yhtiön käytettävissä olevasta äänivallasta osakkeiden luovutusten perusteella.
 
Osakeyhtiölain nojalla yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistivat 23.2.2006 yhteensä 27.241.192 osaketta, mikä on 34,4 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta.
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Sponda Oyj via Globenewswire