Sponda Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
1.    Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
 
Sponda Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 4. huhtikuuta 2007. Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
 
Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,40 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 11. huhtikuuta 2007 ja osinko maksetaan 18. huhtikuuta 2007. Jäljelle jäävät voitonjakokelpoiset varat 203.868.737,72 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.
 
Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin kuudeksi. Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Harri Pynnä ja Jarmo Väisänen sekä uusina jäseninä Lauri Ratia ja Arja Talma. Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajakseen Lauri Ratian ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Väisäsen.
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3.000 euroa kuukaudessa ja jäsenten palkkioksi 2.600 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio kustakin kokouksesta. Matkakustannukset korvataan yhtiön voimassaolevan matkustussäännön mukaisesti.
 
Sponda Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastaja Sixten Nyman ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Raija-Leena Hankonen ja varatilintarkastajaksi KHT Riitta Pyykkö.
 
2.    Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 5.551.509 kappaletta kuitenkin siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
 
Osakkeet voidaan hankkia yhtiölle käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä sekä käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmissä hallituksen päättämin tavoin ja päättämässä laajuudessa tai muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
 
Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Helsingin Pörssissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
 
Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.
 
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.
 
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
Valtuutus on voimassa 30.6.2008 asti.
 
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen kohteena on enintään 5.551.509 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.
 
Hallitus voi käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.
 
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita osakkeen-omistajien etuoikeudesta poiketen laissa mainituin edellytyksin. Hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.
 
Valtuutus on voimassa 30.6.2008 asti. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 5.1.2007 päättämän osakeantivaltuutuksen.
 
3.    Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.
 
4.    Osakkeenomistaja Suomen valtion ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi
 
Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan osakkeenomistaja Suomen valtion ehdotuksen mukaisesti. Nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen (3) suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.
 
Helsingissä 4. päivänä huhtikuuta 2007
Sponda Oyj
Hallitus
 
Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Sponda Oyj via Globenewswire