Sponda Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Julkaisupäivä:
19.3.2008

luokka:
Sponda Oyj         Pörssitiedote 19.3.2008 klo 16.15SPONDA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

1. VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE KUULUVAT ASIAT

Sponda Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä keskiviikkona
19.3.2008. Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen
tilikaudelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,50 euroa kutakin
osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2008 ja osinko maksetaan
2.4.2008.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallitukseen valittiin
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka suostumustensa
mukaisesti nykyisistä jäsenistä Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Lauri Ratia ja
Arja Talma sekä uusina jäseninä Klaus Cawén ja Erkki Virtanen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5.000 euroa
kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3.000 euroa kuukaudessa ja jäsenten
palkkioksi 2.600 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 600 euron suuruinen
kokouspalkkio kustakin kokouksesta. Matkakustannuksen korvataan yhtiön
voimassaolevan matkustussäännön mukaisesti.
Sponda Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin KHT Raija-Leena Hankonen ja
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli, ja
varatilintarkastajaksi KTH Riitta Pyykkö seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

2. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 4 §:n
muuttamisesta.

3. VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakkeita
voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 5.500.000 kappaletta.
Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.
Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
Osakkeidenhankinnat toteutetaan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä (Helsinki) sen
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen
hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen
vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2009 asti. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa
4.4.2007 päätetyn hankintavaltuuden.

4. VALTUUTUS PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEESEEN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN
OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakeanti voidaan toteuttaa
uusien osakkeiden antamisella tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisella. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten
oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin.
Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 11.000.000 osaketta. Ehdotettu
valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä
osakkeista.
Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi
käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi
tai toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää
yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.
Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen
muista ehdoista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2009 asti. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa
4.4.2007 päätetyn omien osakkeiden luovutusvaltuutuksen.

5. OSAKKEENOMISTAJA SUOMEN VALTION EHDOTUS NIMITYSVALIOKUNNAN ASETTAMISEKSI
Yhtiökokous päätti yhtiön suurinta osakkeenomistajaa, Suomen valtiota edustava
valtioneuvoston kanslian omistusohjausyksikön ehdotuksesta asettaa
nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita
koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä
kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien
jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus
yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista
yhtiökokousta edeltävän marraskuun 3. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua
käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle
omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin
siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen
velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen
omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan
yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2008 kirjallisesti yhtiön
hallitukselle sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii
hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 2. päivänä.

6. SPONDA OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Lauri Ratian ja varapuheenjohtajakseen Timo Korvenpään.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Arja Talma
puheenjohtajaksi sekä Timo Korvenpää ja Erkki Virtanen jäseniksi.

Rakenne ja -palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Lauri
Ratia puheenjohtajaksi sekä Tuula Entelä ja Klaus Cawén jäseniksi.

Helsingissä 19. päivänä maaliskuuta 2008

SPONDA OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Erik Hjelt, Johtaja, lakiasiat ja Treasury, puh. 020 431 3318
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Sponda Oyj via Globenewswire