SPONDA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Sponda Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti kokouksessaan 
konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2002 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2002 maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta.
 
1. Yhtiökokous päätti vuoden 2000 vaihtovelkakirjalainan uudelleen hyväksymisestä
Sponda Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 27.3.2000 osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen enintään 635 750,36 euron määräisen vaihtovelkakirjalainan ottamisesta  Sponda Oyj:n henkilöstöltä ja yhtiön kokonaan omistamalta tytäryhtiöltä.  Laina-aika on alkanut 28.4.2000 ja päättyy viimeistään 28.4.2006. Vaihtovelkakirjalaina oikeuttaa sen haltijat vaihtamaan kunkin 168,19 euron määräisen velkakirjan viiteensataan (500) yhden (1) euron nimellisarvoiseen Sponda Oyj:n osakkeeseen maksamalla vaihdon yhteydessä vaihtomaksun. Vaihtovelkakirjalainan perusteella yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 1.890.000 eurolla ja osakkeiden kappalemäärä enintään 1.890.000 osakkeella.
 
Yhtiökokouksen vaihtovelkakirjalainan ottamista koskeva päätös on merkitty kaupparekisteriin 30.3.2000.
 
Vaihtovelkakirjalaina on ehtojen mukaisena merkintäaikana merkitty kokonaisuudessaan ja Sponda Oyj:n hallitus on päättänyt merkintöjen hyväksymisestä 26.4.2000 pidetyssä kokouksessaan.
 
Kaupparekisterimerkinnän puutteellisuuden vuoksi yhtiökokous päätti vaihtovelkakirjalainan ottamisesta uudelleen tehdyn ehdotuksen mukaisesti.
 
2. Yhtiökokous päätti alentaa osakepääomaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita mitätöimällä
Osakepääoman alentamisen tarkoituksena on yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden mitätöiminen. Osakepääomaa 81.155.275 euroa alennetaan yhteensä enintään 3.000.000 eurolla 78.155.275 euroon mitätöimällä ilman maksua yhtiön hallussa olevat 3.000.000 omaa osaketta. Osakkeiden lukumäärä alenee 78.155.275 kappaleeseen. Osakkeet on hankittu julkisen kaupankäynnin välityksellä 27.3.2003 päättyneen valtuutuksen perusteella. Sponda Oyj:n sidottu oma pääoma ei osakepääoman alentamisen johdosta vähene, koska mitätöityjen osakkeiden yhteenlaskettua nimellisarvoa vastaava määrä 3.000.000 euroa siirretään osakepääomasta ylikurssirahastoon. Osakepääoman alentamisella ei ole olennaista vaikutusta osakeomistusten ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Osakepääoman alentamisen yhteydessä ei muuteta varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2000 päättämän ja nyt uudelleen hyväksytyn vaihtovelkakirjalainan vaihtosuhdetta.
 
3. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus valtuutettiin päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 3.500.000 kappaletta, kuitenkin siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä ei hankinnan jälkeen saa ylittää viittä (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä.
 
Osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
 
Osakkeet voidaan hankkia yhtiölle käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämin tavoin ja päättämässä laajuudessa tai muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
 
Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.
 
Hallitus päättää omin osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.
 
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 
Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
 
Osakeyhtiölain nojalla yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistavat 10.3.2003 yhteensä 57.303.252  osaketta yhtiön 81.155.275 osakkeesta, mikä on 70,6 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Koska osakkeet on tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä ilman tietoa osakkeiden luovuttajatahosta, yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta ei voida määritellä.
 
4. Yhtiökokous valtuutti  hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
Hallitus valtuutettiin yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään kohdan 3 perusteella hankittavia osakkeita vastaava osakemäärä eli enintään 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
 
Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Luovutusta ei voida tehdä lähipiiriin kuuluvan henkilön hyväksi.
 
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
 
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.
 
Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittämisen perusteista ja osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.
 
Hallituksen kokoonpano
Hallituksen jäseninä jatkavat toimitusjohtaja Heikki Bergholm, Suominen Yhtymä Oyj, toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, Vattenfall Oy, varatoimitusjohtaja Jarmo Laiho, Nordea Pankki,
lakiasiainjohtaja Harri Pynnä, Fortum Oyj, dipl.insinööri, ekonomi Anssi Soila ja finanssineuvos Jarmo Väisänen, valtiovarainministeriö.
Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajakseen Anssi Soilan ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Väisäsen.
 
Tilintarkastajat
Yhtiökokous valitsi Sponda Oyj:n varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT Sixten Nymanin ja KPMG Wideri Oy Ab:n sekä  varatilintarkastajaksi KHT Ari Viitalan.
 
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2002 jaetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2003 ja että osinko maksetaan 23.4.2003.
 
Sponda Oyj
Kari Kolu
Toimitusjohtaja
 
 
 
Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Kolu, puh (09)680 581 tai talousjohtaja Sari Aitokallio, puh. (09)6805 8206
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Sponda Oyj via Globenewswire