Sponda Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Julkaisupäivä:
25.5.2009

luokka:
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORAAN,
KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN, JAPANISSA, KANADASSA TAI YHDYSVALLOISSA.

Sponda Oyj           Pörssitiedote 25.5.2009, klo 9:55

Sponda Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Sponda Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on tänään 25.5.2009 hyväksynyt Spondan
hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään
merkintäetuoikeu-sannista.

Valtuutuksen mukaisesti Spondan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia
osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään Spondan osakkeita.
Valtuutuksen perusteella voidaan laskea liikkeeseen enintään 300.000.000 uutta
osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään muista merkintäetuoikeusannin
ehdoista. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää mahdollisesti merkitsemättä
jääneiden osakkeiden toissijaisesta tarjoamisesta hallituksen päättämällä
tavalla.

Valtuutus on voimassa 30.6.2009 asti, ja se ei korvaa yhtiökokouksen 25.3.2009
hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista.


Helsingissä 25.5.2009
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja: Kari Inkinen, toimitusjohtaja, puh. 020 431 3311


Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen
liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa,
"Esitedirek-tiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen tiedote. Mahdollisen
arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin
mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla merkintäpaikoista Suomessa.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Japanissa, Kanadassa tai
Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen sisältämä materiaali ei ole tarjous
arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja
arvopapereita ei voi tarjota eikä myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin vuoden 1933
arvopaperilain (Securities Act of 1933) sallimissa poikkeustapauksissa
rekisteröintivelvollisuudesta tai tilanteessa, jossa transaktio ei ole
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai soveltuvien osavaltioiden lakien
mukainen. Arvopapereita koskevaa antia tai mitään sen osaa ei rekisteröidä
Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen
niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen
tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan
(i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (1) artiklan (Financial
Promoti-on) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2)
artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net
worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki
tähän tiedot-teeseen liittyvä investointitoiminta on tarkoitettu ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho,
ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita
missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville
Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille. Tästä tiedotteesta ei
tehdä kopioita, eikä niitä tule jakaa tai lähettää Japaniin, Kanadaan tai
Yhdysvaltoihin.

Arvopapereita ei saa suoraan tai epäsuorasti tarjota, myydä, ottaa vastaan,
toteuttaa, jälleenmyydä, luovuttaa, siirtää tai toimittaa Australiassa muuten
kuin sovellettavan arvopaperilainsäädännön mukaisen poikkeuksen nojalla ja
sovellettavan arvopaperilainsäädännön mukaisesti.

Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori ja UBS Limited toimivat osakeannissa
vain ja ainoastaan Spondan puolesta, eivätkä he pidä ketään muita asiakkainaan
osakeannissa (riippumatta siitä onko kyseinen henkilö tämän pörssitiedotteen
vastaanottaja vai ei), eivätkä ne hyväksy minkäänlaista vastuuta muita kuin
Sponda Oyj:tä kohtaan asiakkailleen tarjoamastaan suojasta tai neuvonannosta
osakeannin yhteydessä tai mistään muista tässä pörssitiedotteessa viitatuista
asioista.

Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori ja UBS Limited eivät kumpikaan hyväksy
minkäänlaista vastuuta tämän pörssitiedotteen sisällöstä eivätkä ne anna
minkäänlaista takuuta, suoraa tai epäsuoraa, tämän pörssitiedotteen sisällöstä,
mukaan lukien sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, tai
minkään väitteen osalta, jonka he ovat tehneet on tai jonka heidän tai jonkun
heidän puolestaan väitetään tehneen Sponda Oyj:hin, osakkeisiin tai osakeantiin
liittyen ja mikään tässä pörssitiedotteessa ei ole eikä muodosta lupausta tai
vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori ja
UBS Limited eivät, lain sallimissa rajoissa, ota mitään vastuuta
oikeudenlouk-kauksesta, sopimuksesta tai muuten (paitsi edellä kuvatussa
tilanteessa), joka niillä muutoin olisi tällaisen pörssitiedotteen tai väitteen
johdosta.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Sponda Oyj via Globenewswire