Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta

Spondan toiminnasta kertovan tiedon läpinäkyvyys ja oikeellisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Vastuullinen liiketoiminta ja toimiva riskienhallinta luovat arvoa myös sidosryhmille ja lisäävät yhtiön kannattavuutta. Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta on yksi vastuullisuusprioriteeteistamme, jonka osa-alueita ovat:

 • Sidosryhmille tuotettu arvo
 • Läpinäkyvä viestintä ja raportointi
 • Liiketoimintaperiaatteet
 • Hankintojen johtaminen ja vastuullinen hankinta
 • Hyvä hallinto ja riskienhallinta

Kaikki toimintamme on läpinäkyvää ja perustuu eettisiin toimintatapoihin sekä hyvään hallintotapaan. Spondan Code of Conduct toimii yhtiön eettisenä toimintaohjeena sekä luo perustan liiketoiminnalle ja yhteistyölle sidosryhmien kanssa. Lisäksi noudatamme YK:n Global Compactin vastuullisuusperiaatteita ja raportoimme periaatteiden noudattamisesta vuosittain osana vuosikatsaustamme.

Läpinäkyvyys merkitsee meille ennen kaikkea viestinnän ja raportoinnin luotettavuutta, joita kehitämme jatkuvasti sidosryhmiä kuunnellen. Asiakasviestinnässä pyrimme vuorovaikutteiseen, säännölliseen yhteydenpitoon.

Spondan taloudellinen raportointi noudattaa voimassaolevia lakeja ja standardeja.

Vastuullisuusraportointi tärkeässä roolissa

Visiomme on olla kiinteistöalan vastuullisin toimija. Siksi haluamme jatkuvasti kehittää vastuullisuusraportointiamme yhä läpinäkyvämpään suuntaan. Seuraamme raportointiohjeistojen kehittymistä ja raportoimme vastuullisuustyöstämme vuosittain vähintään seuraavien ohjeistojen mukaisesti:

 • Global Reporting Initiative (GRI)
 • CDP Climate
 • Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)
 • YK:n Global Compact

Yhteistyöverkostoa johdetaan vastuullisesti

Rakennus- ja kiinteistöalan yrityksillä, järjestöillä ja viranomaisilla on tärkeä rooli harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumisessa. Edistämme kiinteistöalan vastuullisia toimintatapoja yhteistyössä alihankkijoidemme kanssa edellyttämällä heiltä läpinäkyvää toimintaa, soveltuvan lainsäädännön ja viranomaismääräysten noudattamista sekä ajantasaista ja asianmukaista tiedottamista. Hankintastrategiamme tavoitteena on:

 • Tuottaa kiinteistöjen laadukkaat ylläpitopalvelut optimaalisella tavalla.
 • Huomioida energiatehokkuus ja muut ympäristövaikutukset kiinteistökehityshankkeissa, peruskorjauksissa sekä kiinteistön käytön aikana.
 • Määrittää palveluntuottajien valintakriteerit ja palvelujen arviointikriteerit ja kehittää kiinteistöpalvelujen sopimusmalleja siten, että ne kannustavat ja ohjaavat hyvän laadun tuottamiseen ja kehittyviin palveluratkaisuihin.

Sopimuskumppaneillamme on oltava omat voimassaolevat ympäristöjärjestelmät ja -ohjelmat, joissa määritellään toimintaperiaatteet ympäristöasioiden huomioimiselle. Lisäksi edellytetään, että kumppanit ottavat huomioon toiminnassaan Spondan ympäristöpolitiikassa määritellyt yleistavoitteet ja toimintaperiaatteet. Spondan palvelutuottajien on täytettävä lain mukaiset määräykset tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä.