Sidosryhmät

Spondalla on useita sidosryhmiä, joiden kanssa toimimme aktiivisesti. Pyrimme vastaamaan eri sidosryhmien odotuksiin Spondan arvoja ja toimintatapoja noudattaen. Sidosryhmätyöskentelymme ohjenuoria ovat luotettavuus ja rehellisyys: toimimme läpinäkyvästi lakeja ja määräyksiä noudattaen.

Henkilöstö – Sitoutunut, ammattitaitoinen, tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö on keskeinen voimavaramme. Pyrimme tarjoamaan spondalaisille hyvät työ- ja kouluttautumismahdollisuudet sekä avoimen keskusteluilmapiirin. Henkilöstön työhyvinvointi ja -tyytyväisyys sekä tasa-arvoinen kohtelu ovat meille ensiarvoisen tärkeitä.

Asiakkaat – Asiakkaamme toimivat pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereen ja Oulun seuduilla ja edustavat lukuisia eri toimialoja, kuten kaupan alaa, julkista sektoria sekä pankki- ja sijoitussektoria. Pyrimme luomaan edellytykset pitkille asiakassuhteille ja tarjoamaan asiakkaidemme tarpeisiin toimivia, muuntojoustavia ja energiatehokkaita tiloja. Kehitämme asiakaspalvelutapojamme sekä toimistokonsepteja ja -palveluitamme. Lisäksi opastamme asiakkaitamme ympäristöä ja energiaa säästävään toimintaan.

Alihankkijat – Edellytämme hankinta- ja laatuprosesseissamme toimivuutta, läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta ja ympäristöasioiden huomioimista. Seuraamme ja ohjaamme alihankkijoiden työtä ja laatua. Pyrimme alihankkijasopimuksissamme pitkäaikaisiin ja luottamuksellisiin kumppanuuksiin.

Media – Mediasuhteiden perustana meillä toimii aktiivisuus, avoimuus ja ajankohtaisuus. Mediasuhteita hoidetaan aktiivisella tiedottamisella ja yhteydenpidolla toimittajiin. Kehitämme jatkuvasti tapojamme viestiä.

Yhteiskunta ja viranomaiset – Yritys- ja ympäristövastuullisella toiminnalla pyrimme olemaan vastuullinen yhteiskunnallinen toimija niin työllistäjänä kuin kaupunkien kehittäjänä. Työskentelemme jatkuvasti toimitilojen energiatehokkuuden edistämiseksi. Seuraamme aktiivisesti lainsäädännön kehittymistä ja pyrimme tuomaan esille omia näkökantojamme yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Järjestöt – Toimimme aktiivisesti eri järjestöissä, kuten RAKLIssa, FIBSissä sekä Suomen Green Building Councilissa. Yhteistyössä eri järjestöjen kanssa kehitämme omaa alaamme.

Muut sidosryhmät – Muita tärkeitä sidosryhmiä meille ovat oppilaitokset sekä eri tutkimus- ja kehitysorganisaatiot.  Tarjoamme opintomahdollisuuksia alan opiskelijoille, minkä lisäksi teemme yhteishankkeita alan oppilaitosten kanssa.

Sidosryhmä Odotukset Spondaa kohtaan Spondan toimenpiteitä
Henkilöstö
 • Pysyvä työpaikka ja vakaa toimeentulo
 • Turvalliset työskentelyolosuhteet
 • Tiedonsaanti yhtiötä koskevista asioista
 • Mahdollisuus työssä kehittymiseen
 • Tasa-arvoinen kohtelu
 • Avoin viestintä
 • Hyvä maine
 • Hyvien työmahdollisuuksien tarjoaminen
 • Hyvät mahdollisuudet kouluttautumiseen
 • Tehokas sisäinen viestintä ja avoin keskusteluilmapiiri
 • Työhyvinvoinnista huolehtiminen
 • Kehityskeskustelut ja työtyytyväisyystutkimukset
 • Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu
Asiakkaat
 • Laadukkaat, energiatehokkaat toimitilat
 • Muuttuviin tilatarpeisiin ja työntekotapoihin vastaaminen
 • Toimitilapalvelut
 • Sujuva asiakaspalvelu
 • Ympäristövastuuasioiden huomioiminen
 • Pitkäkestoiset asiakkuussuhteet
 • Toimivien, muuntojoustavien ja energiatehokkaiden tilojen tarjoaminen
 • Toimistokonseptien ja -palveluiden kehittäminen
 • Parempien kauppapaikkojen kehittäminen
 • Asiakaspalvelukanavien ja palvelujen kehittäminen
 • Säännöllinen yhteydenpito asiakkaiden kanssa
 • Edellytysten luominen pitkille asiakassuhteille
 • Myynnin ja asiakashoidon prosessien kehittäminen
 • Asiakkaiden opastaminen ympäristöä ja energiaa säästävään toimintaan
Alihankkijat
 • Alihankkijoiden tasapuolinen kohtelu
 • Sopimusten noudattaminen
 • Pitkäaikaiset alihankkijasuhteet
 • Toimivat hankinta- ja laatuprosessit
 • Alihankkijoiden työn ja laadun seuranta sekä ohjaus
Media
 • Aktiivinen, avoin ja nopea viestintä
 • Luotettava tieto yhtiöstä
 • Ajankohtainen, luotettava ja avoin viestintä
 • Viestintäkanavien kehittäminen ja laajentaminen
Yhteiskunta ja viranomaiset
 • Lakisääteisten ja muiden viranomais-vaatimusten noudattaminen
 • Vastuullinen ja läpinäkyvä toiminta
 • Verojen maksaminen
 • Lainsäädäntötyön seuraaminen ja omien näkökantojen esille tuominen
 • Osallistuminen kaupunkien kehittämiseen
 • Toimitilojen energiatehokkuuden edistäminen
 • Työpaikkojen tarjoaminen
Järjestöt
 • Osallistuminen alan järjestöjen toimintaan
 • Vuoropuhelu
 • Aktiivinen toiminta eri järjestöissä
 • Oman alan kehittäminen yhteistyössä alan järjestöjen kanssa
Muut sidosryhmät, kuten oppi laitokset sekä eri tutkimus- ja kehitysorganisaatiot
 • Harjoittelupaikkojen ja opinnäyte-työmahdollisuuksien tarjoaminen
 • Toimialan tutkimus- ja kehitys-toimintaan osallistuminen
 • Opintomahdollisuuksien tarjoaminen alan opiskelijoille
 • Yhteiset hankkeet alan oppilaitosten kanssa