Energia- ja ympäristötehokkuus

Suomessa energian loppukäytöstä rakennusten osuus on noin 40 prosenttia. Merkittävä osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, noin 35 prosenttia, muodostuukin rakennetussa ympäristössä. Tämän vuoksi kiinnitämme Spondassa erityistä huomiota kiinteistöjemme energiatehokkuuteen ja ympäristövaikutuksiin. Energiatehokkuus on mukana kaikessa toiminnassamme, niin kiinteistökehityshankkeissa kuin kiinteistöjen korjauksissa, ylläpidossa ja käytössäkin.

Energia- ja ympäristötehokkuus onkin yksi kuudesta vastuullisuusprioriteeteistamme. Tämän prioriteetin merkittäviin osa-alueisiin kuuluvat

  • Kiinteistöjen energiatehokkuus
  • Hiilijalanjälki ja uusiutuva energia
  • Asiakkaiden tukeminen ja henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen
  • Oman toiminnan ympäristötehokkuus
  • Kiinteistöjen ympäristösertifioinnit
  • Kiinteistöjen jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö
  • Kiinteistöjen vedenkulutus

Jokaiselle osa-alueelle olemme määrittäneet vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet.

Energiatehokkuus mukana kaikessa toiminnassamme

Vuokraamissamme toimistotiloissa työskentelee päivittäin lähes 35 000 henkilöä ja kauppakeskuksissamme asioi keskimäärin 95 000 asiakasta vuorokaudessa. Toimistorakennuksen ylläpitokustannuksista lähes kolmannes muodostuu sähkön ja lämmityksen kustannuksista, joten energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävä yhteistyö asiakkaidemme, toimitilavuokralaisten kanssa, on erityisen tärkeää.

Ilmastonmuutos on yksi merkittävistä Spondan toimintaan vaikuttavista megatrendeistä ja nykyinen ilmastopolitiikka vaikuttaa myös liiketoimintaamme. Sponda seuraakin aktiivisesti kiristyvän EU-tason sekä kansallisen lainsäädännön kehittymistä sekä kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Vuoden 2016 aikana astui voimaan Pariisin ilmastosopimus, jonka tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan.

Pariisin ilmastosopimuksen lisäksi vuonna 2016 julkaistiin Suomen kansallinen energia- ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus Suomen energian loppukulutuksesta yli 50 prosenttiin 2020-luvulla. Pidemmän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali Suomi.  Sponda pyrkii omalla energiatehokkuusohjelmallaan olemaan kiinteistöalan edelläkävijöiden joukossa edistämässä näiden tavoitteiden toteutumista.

Sponda sitoutui uuteen energiatehokkuussopimukseen

Syksyllä 2016 Sponda sitoutui työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja Energiaviraston toimeenpanemaan kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017–2025. Sopimuksen tavoitteena on kattaa puolet EU:n vaatiman energiatehokkuusdirektiivin mukaisesta Suomea sitovasta energiansäästötavoitteesta vuoteen 2020 mennessä. Sopimuksen energiansäästötavoitteena on 7,5 prosentin laskennallinen säästö vuoteen 2025 mennessä, vuoden 2015 energiankulutuksen tasosta.

Spondan oman energiatehokkuusohjelman tavoitteena on saavuttaa 20 prosentin säästö energiankulutuksessa vuoteen 2020 mennessä, vuosien 2001–2005 keskimääräisestä kulutuksesta. Olemme edenneet aikataulussa tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Energia- ja ympäristötavoitteiden johtaminen

Seuraamme Spondassa kuukausi-, kvartaali- ja vuositasolla Suomessa sijaitsevien kiinteistöjemme energian ja veden kulutusta, hiilijalanjälkeä sekä jätehuollon määriä.

Energia- ja ympäristötehokkuuden johtamisesta vastaa vastuupäällikkö, joka raportoi johtoryhmätasolla ympäristövastuusta vastaavalle kiinteistökehitysjohtajalle. Spondan johtoryhmä seuraa säännöllisesti yhtiötason ympäristötavoitteiden etenemistä. Ympäristö- ja energiatehokkuuden toimintaa ja edistämistä laajemmin Spondassa käsittelee ympäristövastuun ohjausryhmä, joka kokoontuu neljä - kuusi kertaa vuodessa, ja johon kuuluu vastuullisuuspäällikön lisäksi viisi yhtiön johtoryhmän jäsentä.

Ilmastonmuutoksen riskien ja mahdollisuuksien arviointi

Sponda pyrkii tehokkaalla riskienhallinnalla turvaamaan yhtiön liiketoimintaa, hyvää toimintakykyä ja keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Riskienhallinta on integroitu osaksi yhtiön suunnittelujärjestelmää ja jokapäiväistä toimintaa. Sponda hallitsee toimintaansa kohdistuvia riskejä tunnistamalla, mittaamalla ja torjumalla yhtiön kannalta merkittäviä epävarmuuksia. Riskejä arvioidaan niiden toteutumisen todennäköisyyden lisäksi myös taloudellisten vaikutusten kautta. Spondan keskeiset riskit on jaoteltu strategisiin riskeihin, operatiivisiin riskeihin, vahinko- ja omaisuusriskeihin sekä rahoitusriskeihin.

Ympäristövastuu on yksi Spondan strategisista painopistealueista, ja sen merkitys näkyy myös riskienhallinnan prosessissa. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja mahdollisuudet otettiin vuonna 2014 osaksi Spondan johtoryhmän säännöllistä riskiarviota. Ilmastonmuutoksen riskiarvio päivitetään vuosittain. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Spondan toiminnalle arvioidaan niiden todennäköisyyden sekä vaikutuksen suuruuden kautta. Lisäksi arvioidaan ilmastonmuutoksen riskien toteutuessa niiden potentiaalista taloudellista vaikutusta, riskien hallintatoimenpiteitä sekä riskin hallintakustannuksia.

Ilmastonmuutokseen liittyviä riskit Spondan toiminnalle ovat esimerkiksi äärisääilmiöiden lisääntyminen sekä meriveden pinnan nousu.

Green Office -toimitilat täydentävät omaa toimintaa

Pääkonttorimme Helsingin keskustassa ja cowork-toimitila MOW (Mothership of Work) ovat mukana WWF:n Green Office-ohjelmassa. Tämän myötä kiinteistöissä on paneuduttu muun muassa energiansäästöön, jätteiden lajitteluun, hankintojen ympäristöystävällisyyteen sekä henkilöstön ympäristötietoisuuteen päivittäisessä toiminnassa. Toimistotyöskentelyn ympäristönäkökohtien lisäksi olemme panostaneet pääkonttorissamme ympäristöystävälliseen työmatkaliikkumiseen työsuhdepolkupyörien ja vähäpäästöisten työsuhdeautojen avulla.

Lue lisää viherrakentamisesta

Lue Ympäristötori-tapahtumista