Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä valmistelee liiketoimintastrategian ja budjetin sekä seuraa toiminnan tulosta. Johtoryhmä käsittelee myös konsernin kannalta keskeiset investoinnit, divestoinnit, toimintaohjeet ja raportoinnin. Johtoryhmän muodostavat toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä kuusi henkilöä.

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Kari Inkisen lisäksi yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius; liiketoimintajohtaja, Sijoituskiinteistöt, Ossi Hynynen; talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander; liiketoimintajohtaja, Venäjä, Sirpa Sara-aho ja liiketoimintajohtaja, Kiinteistökehitys, Veli-Pekka Tanhuanpää.

Johtoryhmän jäsenet on vakuutettu maksuperusteisella ryhmäeläkevakuutuksella. Sponda Oyj maksaa vuosittaisen vakuutusmaksun kunnes johtoryhmän jäsen täyttää 63 vuotta. Vakuutusmaksuna maksetaan 7,5 prosenttia johtoryhmän kunkin jäsenen kiinteästä vuosipalkasta.

Johtoryhmän jäsenet osallistuvat hallituksen hyväksymään konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaiseen osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmä on ollut nykymuodossaan voimassa vuoden 2012 alusta alkaen.  Vuonna 2012 alkaneen kannustinjärjestelmän kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa ovat kalenterivuodet 2012–2014, 2013–2015 ja 2014–2016. Ansaintajakson 2012–2014 perusteella on maksettu palkkiot keväällä 2015 ja kyseisen ansaintajakson sitouttamisjakso on vielä voimassa. Spondan hallitus on päättänyt vuonna 2015 uudesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2015–2017, 2016–2018 ja 2017–2019. Järjestelmän ehdot ovat samat kuin aiemmissa kannustinjärjestelmissä. Hallitus päättää erikseen kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet.

Ansaintajakson 2013–2015 ansaintakriteerit ovat konsernin keskimääräinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) tilikausina 2013–2015, konsernin kumulatiivinen osakekohtainen operatiivinen kassavirta (CEPS) tilikausina 2013–2015 ja kiinteistöjen myynnit. Lisäksi hallitus arvioi konsernin menestystä suhteessa yleiseen markkinatilanteeseen. Ansaintajakson 2014-2016 ansaintakriteerit ovat konsernin keskimääräinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) tilikausina 2014–2016, konsernin kumulatiivinen osakekohtainen operatiivinen kassavirta (CEPS) tilikausina 2014–2016 ja kiinteistöjen myynnit. Lisäksi hallitus arvioi konsernin menestystä suhteessa yleiseen markkinatilanteeseen. Ansaintajakson 2015–2017 ansaintakriteerit ovat konsernin keskimääräinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) tilikausina 2015–2017, konsernin kumulatiivinen osakekohtainen operatiivinen kassavirta (CEPS) tilikausina 2015–2017 ja kiinteistöjen myynnit. Lisäksi hallitus arvioi konsernin menestystä suhteessa yleiseen markkinatilanteeseen. Hallitus seuraa ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden toteutumista säännöllisesti.

Kannustinjärjestelmän mahdollisella palkkiolla, verojen määrällä vähennettynä, ostetaan järjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden lukuun yhtiön osakkeita. Palkkio sisältää hankitut yhtiön osakkeet sekä yhtiön suorittamat järjestelmän piiriin kuuluville henkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella saatuja osakkeita ei saa luovuttaa ansaintajaksoa seuraavien sitouttamisjaksojen aikana. Ansaintajakson 2012–2014 sitouttamisjakso päättyy 31.12.2017, ansaintajakson 2013–2015 sitouttamisjakso päättyy 31.12.2018, ansaintajakson 2014–2016 sitouttamisjakso päättyy 31.12.2019 ja ansaintajakson 2015–2017 sitouttamisjakso päättyy 31.12.2020. Konsernin johtoryhmän jäsenen on sitouttamisjakson päättymisen jälkeen omistettava puolet järjestelmän perusteella maksetuista osakkeista, kunnes hänen omistamiensa yhtiön osakkeiden arvo vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä omistusvelvoite on voimassa niin kauan kuin johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde konserniyhtiössä jatkuu.

Kultakin ansaintajaksolta maksettavan palkkion arvo on enintään järjestelmän piiriin kuuluvan avainhenkilön bruttovuosipalkka. Bruttovuosipalkalla tarkoitetaan henkilöllä kyseisen kolmen vuoden ansaintajakson alussa olevaa kokonaisvuosipalkkaa luontoisetuineen, ilman vuosipalkkiojärjestelmän ja pitkäaikaisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella maksettuja palkkioita.

Johtoryhmän jäsenille (poislukien toimitusjohtaja) maksetut palkat ja palkkiot

 

Vuosipalkat, € **)

Luontaisedut, € ***)

Vuosipalkat ja luontaisedut yhteensä, €

Vuosipalkkiot,

Kannustin-palkkiot, €

Palkkiot yhteensä,

Kaikki yhteensä,

2015 *)

713 995,09

54 588,81

768 583,90

148 543,00

934 008,45

1 082 551,45

1 851 135,35

2014

869 684,70

63 355,20

933 039,90

147 931,91

536 928,85

684 860,76

1 617 900,66

2013

856 007,84

75 620,58

931 628,42

236 444,00

945 945,18

1 182 389,18

2 114 017,60

*) Taulukon määrät on esitetty maksuperusteisesti, mikä tarkoittaa että määrät on maksettu vuonna 2015. Muuttuvat palkkiot (vuosipalkkio ja kannustinpalkkio) perustuvat vuoden 2014 tulokseen. (Vertailuvuosien 2014 ja 2013 määrät ovat esitetty myös maksuperusteisesti ja näiden vuosien osalta muuttuvat palkkiot perustuvat vastaavasti vuoden 2013 ja 2012 tuloksiin).
**) vuosipalkka ilman luontaisetuja
***) auto- ja puhelinetu

Johtoryhmän jäsenten omistamat Spondan osakkeet 31.12.2015 olivat:

Johtoryhmän jäsen

     Osakkeet, kpl

Inkinen Kari

465 245

Arrhenius Pia

74 335

Hynynen Ossi

206 841

Nylander Niklas

0

Sara-aho Sirpa

135 662

Tanhuanpää Veli-Pekka

26 426*

* lisäksi lähipiiri omistaa 1625 kpl osakkeita