Toimitusjohtaja

Spondan hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan, joka johtaa yhtiön operatiivista toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan apuna yhtiön johtamisessa on yhtiön johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimitusjohtaja toimii. Spondan toimitusjohtaja on vuodesta 2005 lähtien ollut Kari Inkinen (s. 1957).

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimisopimuksen mukaisesti toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Yhtiön irtisanoessa toimisopimuksen toimitusjohtaja on oikeutettu kahdentoista (12) kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta, ja eläke määräytyy työeläkelain mukaisesti.  Toimitusjohtaja on vakuutettu maksuperusteisella ryhmäeläkevakuutuksella. Sponda maksaa vuosittaisen vakuutusmaksun kunnes toimitusjohtaja täyttää 63 vuotta. Vakuutusmaksuna maksetaan 7,5 prosenttia toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta.

Toimitusjohtajalla on kokonaispalkka, jonka lisäksi toimitusjohtaja kuuluu yhtiön vuosipalkkiojärjestelmän piiriin. Toimitusjohtajan vuosipalkkion enimmäismäärä on 40 prosenttia toimitusjohtajan vuosipalkasta.

Toimitusjohtaja osallistuu myös hallituksen hyväksymään konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaiseen osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmä on ollut nykymuodossaan voimassa vuoden 2012 alusta alkaen. Vuonna 2012 alkaneen kannustinjärjestelmän kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa ovat kalenterivuodet 2012–2014, 2013–2015 ja 2014–2016. Ansaintajakson 2012–2014 perusteella on maksettu palkkiot keväällä 2015 ja kyseisen ansaintajakson sitouttamisjakso on vielä voimassa. Spondan hallitus on päättänyt vuonna 2015 uudesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2015–2017, 2016–2018 ja 2017–2019. Järjestelmän ehdot ovat samat kuin aiemmissa kannustinjärjestelmissä. Hallitus päättää erikseen kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet.

Ansaintajakson 2013–2015 ansaintakriteerit ovat konsernin keskimääräinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) tilikausina 2013–2015, konsernin kumulatiivinen osakekohtainen operatiivinen kassavirta (CEPS) tilikausina 2013–2015 ja kiinteistöjen myynnit. Lisäksi hallitus arvioi konsernin menestystä suhteessa yleiseen markkinatilanteeseen. Ansaintajakson 2014–2016 ansaintakriteerit ovat konsernin keskimääräinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) tilikausina 2014–2016, konsernin kumulatiivinen osakekohtainen operatiivinen kassavirta (CEPS) tilikausina 2014–2016 ja kiinteistöjen myynnit. Lisäksi hallitus arvioi konsernin menestystä suhteessa yleiseen markkinatilanteeseen. Ansaintajakson 2015–2017 ansaintakriteerit ovat konsernin keskimääräinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) tilikausina 2015–2017, konsernin kumulatiivinen osakekohtainen operatiivinen kassavirta (CEPS) tilikausina 2015–2017 ja kiinteistöjen myynnit. Lisäksi hallitus arvioi konsernin menestystä suhteessa yleiseen markkinatilanteeseen. Hallitus seuraa ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden toteutumista säännöllisesti.

Kannustinjärjestelmän mahdollisella palkkiolla, verojen määrällä vähennettynä, ostetaan järjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden lukuun yhtiön osakkeita. Palkkio sisältää hankitut yhtiön osakkeet sekä yhtiön suorittamat järjestelmän piiriin kuuluville henkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut.  

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella saatuja osakkeita ei saa luovuttaa ansaintajaksoa seuraavien sitouttamisjaksojen aikana. Ansaintajakson 2012–2014 sitouttamisjakso päättyy 31.12.2017, ansaintajakson 2013–2015 sitouttamisjakso päättyy 31.12.2018, ansaintajakson 2014–2016 sitouttamisjakso päättyy 31.12.2019 ja ansaintajakson 2015–2017 sitouttamisjakso päättyy 31.12.2020. Avainhenkilön on sitouttamisjakson päättymisen jälkeen omistettava puolet järjestelmän perusteella maksetuista osakkeista, kunnes hänen omistamiensa yhtiön osakkeiden arvo vastaa hänen bruttovuosipalkkansa määrää. Tämä omistusvelvoite on voimassa niin kauan kuin avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiössä jatkuu.

Kullakin ansaintajaksolla maksettavan palkkion arvo on enintään järjestelmän piiriin kuuluvan avainhenkilön bruttovuosipalkka. Bruttovuosipalkalla tarkoitetaan henkilöllä kyseisen kolmen vuoden ansaintajakson alussa olevaa kokonaisvuosipalkkaa luontoisetuineen, ilman vuosipalkkiojärjestelmän ja pitkäaikaisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella maksettuja palkkioita.

Vuonna 2015 toimitusjohtajalle maksetut palkat olivat 464 855,54 euroa ja palkkiot 523 964,43 euroa, yhteensä 988 819,97 euroa. Toimitusjohtajalle vuonna 2015 maksetut palkkiot muodostuvat vuosipalkkiosta ja vuonna 2015 voimassa olleen pitkäaikaisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkiosta, jonka perusteella toimitusjohtajalle on hankittu 50 682  Sponda Oyj:n osaketta.

Toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot

 

Vuosipalkka, € **)

Luontaisedut, € ***)

Vuosipalkka ja luontaisedut yhteensä, €

Vuosipalkkio,

Kannustin-palkkio,€

Palkkiot yhteensä, €

Kaikki yhteensä, 

2015 *)

450 353,04

14 502,50

464 855,54

84 085,00

439 879,43

523 964,43

988 819,97

2014

430 322,00

14 340,00

444 662,00

64 398,55

270 415,59

334 814,14

779 476,14

2013

427 290,78

12 590,00

439 880,78

129 892,30

499 647,55

629 539,85

1 069 420,63

*) Taulukon määrät on esitetty maksuperusteisesti, mikä tarkoittaa että määrät on maksettu vuonna 2015. Muuttuvat palkkiot (vuosipalkkio ja kannustinpalkkio) perustuvat vuoden 2014 tulokseen. (Vertailuvuosien 2014 ja 2013 määrät ovat esitetty myös maksuperusteisesti ja näiden vuosien osalta muuttuvat palkkiot perustuvat vastaavasti vuoden 2013 ja 2012 tuloksiin).
**) vuosipalkka ilman luontaisetuja
***) auto- ja puhelinetu