Yhtiökokous

Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous kokoontuu ker­ran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tili­kauden päättymisestä käsittelemään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Näihin kuu­luvat muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käy­töstä päättäminen, hallituksen jäsenten valinta ja heidän palkkioistaan päättäminen sekä tilin­tar­kastajien valinta ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen.

Sponda julkaisee yhtiöjärjestyksensä määräämin tavoin yhtiökokouskutsun yhtiön internetsivuilla ja tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä kokouskutsun sisältävän internetsivun osoitteesta vähintään yhdessä hallituksen määräämässä, päivit­täin ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Yhtiöko­kouk­seen on oikeus osallistua osakkeenomistajalla, joka on ennen yhtiökokousta merkitty osa­kas­luetteloon ja ilmoittautunut kokoukseen kokouskutsun mukaisesti.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan tarvittaessa koolle, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin se lain mukaan muuten on pidettävä.