Luotettavaa sidosryhmäyhteistyötä

Spondalla on useita sidosryhmiä, joilla on erilaisia odotuksia meitä kohtaan. Pyrimme vastaamaan odotuksiin Spondan arvoja ja toimintatapoja noudattaen. Tavoitteena on aktiivinen ja avoin vuoropuhelu, joka perustuu luotettavuuteen ja rehellisyyteen.

Alla olevaan taulukkoon on koottu tärkeimmät sidosryhmämme, niiden meille asettamat odotukset sekä toimenpiteemme odotusten täyttämiseksi. Lisää tietoa sidosryhmistä löytyy Spondan verkkosivuilta.

Sidosryhmä

Odotukset Spondaa kohtaan

Spondan toimenpiteitä

Henkilöstö

 • Pysyvä työpaikka ja vakaa toimeentulo
 • Turvalliset työskentelyolosuhteet
 • Tiedonsaanti yhtiötä koskevista asioista
 • Mahdollisuus työssä kehittymiseen
 • Tasa-arvoinen kohtelu
 • Avoin viestintä
 • Hyvä maine
 • Hyvien työmahdollisuuksien tarjoaminen
 • Hyvät mahdollisuudet kouluttautumiseen
 • Tehokas sisäinen viestintä ja avoin keskusteluilmapiiri
 • Työhyvinvoinnista huolehtiminen
 • Kehityskeskustelut ja työtyytyväisyystutkimukset
 • Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu

Asiakkaat

 • Laadukkaat, energiatehokkaat toimitilat
 • Muuttuviin tilatarpeisiin ja työntekotapoihin vastaaminen
 • Toimitilapalvelut
 • Sujuva asiakaspalvelu
 • Ympäristövastuuasioiden huomioiminen
 • Pitkäkestoiset asiakkuussuhteet
 • Toimivien, muuntojoustavien ja energiatehokkaiden tilojen tarjoaminen
 • Toimistokonseptien ja -palveluiden kehittäminen
 • Parempien kauppapaikkojen kehittäminen
 • Asiakaspalvelukanavien ja palvelujen kehittäminen
 • Säännöllinen yhteydenpito asiakkaiden kanssa
 • Edellytysten luominen pitkille asiakassuhteille
 • Asiakkaiden opastaminen ympäristöä ja energiaa säästävään toimintaan

Sijoittajat ja omistajat

 • Osinkotuotto
 • Riskienhallinta
 • Vastuullinen ja läpinäkyvä toiminta
 • Omistuksen arvonnousu
 • Luotettava tieto yhtiöstä
 • Ammattitaitoinen vuokrausorganisaatio
 • Kilpailukykyinen osinkopolitiikka
 • Luotettava ja läpinäkyvä taloudellinen raportointi
 • Riskien tunnistaminen ja niihin reagointi

Rahoittajat

 • Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen
 • Riskien tunnistaminen ja niihin reagointi
 • Tehokkaat rahoitusriskien hallintatoimenpiteet
 • Hyvän ja vastuullisen velallisen maineen säilyttäminen

Alihankkijat

 • Alihankkijoiden tasapuolinen kohtelu
 • Sopimusten noudattaminen
 • Pitkäaikaiset alihankkijasuhteet
 • Toimivat hankinta- ja laatuprosessit
 • Alihankkijoiden työn ja laadun seuranta sekä ohjaus

Media

 • Aktiivinen, avoin ja nopea viestintä
 • Luotettava tieto yhtiöstä
 • Ajankohtainen, luotettava ja avoin viestintä
 • Viestintäkanavien kehittäminen ja laajentaminen

Yhteiskunta ja
viranomaiset

 • Lakisääteisten ja muiden viranomaisvaatimusten noudattaminen
 • Vastuullinen ja läpinäkyvä toiminta
 • Verojen maksaminen
 • Lainsäädäntötyön seuraaminen ja omien näkökantojen esille tuominen
 • Osallistuminen kaupunkien kehittämiseen
 • Toimitilojen energiatehokkuuden edistäminen
 • Työpaikkojen tarjoaminen

Järjestöt

 • Osallistuminen alan järjestöjen toimintaan
 • Vuoropuhelu
 • Aktiivinen toiminta eri järjestöissä
 • Oman alan kehittäminen yhteistyössä alan järjestöjen kanssa

Muut sidosryhmät, kuten
oppi­­­laitokset sekä eri tutkimus- ja kehitysorganisaatiot

 • Harjoittelupaikkojen ja opinnäytetyömahdollisuuksien tarjoaminen
 • Toimialan tutkimus- ja kehitystoimintaan osallistuminen
 • Opintomahdollisuuksien tarjoaminen alan opiskelijoille
 • Yhteiset hankkeet alan oppilaitosten kanssa