Olennaisuusanalyysi

Määrittelimme toimintamme kannalta olennaiset vastuullisuusprioriteetit ensimmäisen kerran vuonna 2011. Tuolloin tunnistimme Spondan strategian kannalta keskeiset vastuullisuusprioriteetit. Vuonna 2014 siirryimme noudattamaan GRI G4 -raportointiohjeistoa ja teimme laajan olennaisuusanalyysin, jonka tulosten perusteella vastuullisuusprioriteetit sekä niiden olennaiset näkökohdat päivitettiin.

Spondan arvoketjun olennaiset yritysvastuun näkökohdat tunnistettiin ja analysoitiin toimiala- ja tausta-analyysien, keskeisten sidosryhmien näkemyksien sekä liiketoimintavaikutusten arvioinnin perusteella. Prioriteetit liittyvät olennaisesti Spondan strategiaan.

Ulkoiset sidosryhmät arvioivat keskeisimmiksi teemoiksi Spondan henkilöstön ammattitaidon, kiinteistöjen energiatehokkuuden, asiakkaan terveyden ja turvallisuuden, sisäympäristön viihtyvyyden, asiakkaan toimintaa tukevan työympäristön sekä eettiset liiketoimintaperiaatteet.

Spondan johtoryhmä hyväksyi olennaisuusanalyysiprosessin perusteella päivitetyt vastuullisuusprioriteetit sekä niiden olennaiset näkökohdat.

Spondan vastuullisuusprioriteettejä vastaavat olennaiset yritysvastuun näkökohdat on kuvattu alla olevassa taulukossa sekä GRI-sisältöindeksissä.

Olennaisuusanalyysin vaiheet

 1. Spondan olennaisten yritysvastuun näkökohtien tunnistaminen arvoketjussa.
 2. Olennaisten näkökohtien priorisointi keskeisten sidosryhmien kanssa.
 3. Olennaisten näkökohtien vaikutukset Spondan liiketoimintaan.

Spondan vastuullisuusprioriteetit 2015: Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta luo perustan

Energia- ja ympäristötehokkuus

Kiinteistöjen sijainti

Asiakaskokemuksen parantaminen

Henkilöstöön panostaminen

Alan eteenpäin vieminen

 • Kiinteistöjen energiatehokkuus
 • Hiilijalanjälki ja uusiutuva energia
 • Asiakkaiden tukeminen ja henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen
 • Oman toiminnan ympäristötehokkuus
 • Kiinteistöjen ympäristösertifioinnit
 • Kiinteistöjen jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö
 • Kiinteistöjen vedenkulutus
 • Ympäristön hyvinvoinnin huomioiminen kiinteistösijoituksista päättäessä
 • Kiinteistöomistuksen keskittäminen kaupunkeihin julkisen liikenteen äärelle
 • Kiinteistöomistuksen keskittäminen prime-alueille
 • Investoinnit kiinteistöomaisuuteen
 • Asiakkaan toimintaa tukevat työympäristöt ja kiinteistöjen palvelut
 • Sisäympäristön viihtyvyys
 • Asiakkaan turvallisuus ja terveys
 • Asiakkaan vastuullisuustavoitteiden tukeminen
 • Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen
 • Henkilöstön työhyvinvointi
 • Henkilöstön turvallisuus
 • Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu
 • Aktiivinen osallistuminen kehitystyöhön kiinteistö- ja rakennusalan järjestöissä
 • Osaamisen ja ammattitaidon jakaminen
 • Oma tutkimus- ja kehitystyö
Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta

Sidosryhmille tuotettu arvo
Läpinäkyvä viestintä ja raportointi
Liiketoimintaperiaatteet
Hankintojen johtaminen ja vastuullinen hankinta
Hyvä hallinto ja riskienhallinta