Spondan hankintaketju

Spondan hankintaketju koostuu sopimuskumppaneista, jotka työskentelevät kiinteistöjen huolto- ja ylläpitotehtävissä sekä kiinteistöjen korjaus- ja peruskorjaushankkeissa. Palveluita tilaavat pääasiassa Spondan omistuksessa olevat kiinteistöosakeyhtiöt. Sponda ostaa ulkoisilta kiinteistömanagereilta omistamiensa kiinteistöjen ylläpitopalveluiden johtamisen. Näihin ostettaviin palveluihin kuuluvat muun muassa kiinteistöjen energiatehokkuuden johtaminen, tekninen isännöinti sekä vuokrahallintopalvelut.

Käytämme kiinteistöjemme palvelutuotannossa ulkoisten kiinteistömanagerien sellaisia sopimuskumppaneita, jotka ovat luotettavia ja täyttävät Spondan laatukriteerit. Kiinteistöjen normaaliin palveluntuotantoon kuuluvat muun muassa kiinteistöhuolto ja tekninen huolto, siivouspalvelut sekä jätehuolto.

Kiinteistöjen turvallisuudesta huolehtivat Spondan ulkoiset kiinteistömanagerit, jotka varmistavat, että heidän käyttämiensä sopimuskumppaneiden sopimusvelvoitteet täytetään työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Spondan sopimuskumppanit vastaavat työturvallisuusvelvoitteiden täyttämisestä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Hankintaketjun ehdot puitesopimuksissa

Määritämme puitesopimuksilla yleiset hankintaketjun ehdot, joiden mukaan kiinteistömanagerit ja muut sopimuskumppanit toimivat sopimuskauden aikana. Noudatamme kaikessa toiminnassamme kulloinkin voimassaolevaa, toimintaan soveltuvaa lainsäädäntöä. Tilaajavastuulaki asettaa tilaajalle erityisiä velvollisuuksia ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Pyytämällä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset Sponda varmistuu tilaajana siitä, että myös sen sopijakumppanit noudattavat lakia.

Spondan kiinteistökehityksen uudis- ja korjausrakennushankkeissa käytetään rakennuttajan sekä eri suunnittelualojen, kuten arkkitehtuurin, rakennesuunnittelun, talotekniikan, pohjarakennesuunnittelun ja ympäristösertifioinnin konsulttipalveluja. Tarvittavat konsulttipalvelut arvioidaan ja hankintatapa päätetään hankekohtaisesti (puitesopimus, neuvottelumenettely, kilpailutus tai vastaava). Kohteissa, joille haetaan kansainvälistä ympäristösertifiointia (LEED® tai BREEAM®) käytetään erillisen sertifiointikonsultin palveluja sertifiointiprosessin laadun varmistamiseksi.

Hankkeiden toteutus- ja urakkamuoto päätetään tapauskohtaisesti hankkeiden erityisominaisuuksien, kuten laajuuden, aikataulun ja sijainnin perusteella. Konsultti- ja urakkapalveluiden hankintojen lisäksi hankkeissa voidaan tehdä erillishankintoja joko puitesopimuskumppaneiden tai kilpailutuksen kautta.

Sopimuskumppaneilta edellytetään ympäristövastuuta

Sopimuskumppaneillamme tulee olla toimiva ympäristöjärjestelmä, ympäristöohjelma tai vastaava, jossa määritellään yleiset toimintaperiaatteet ympäristöasioiden huomioimiselle. Sopimuskumppani vastaa alihankkijoidensa menettelytavoista. Sopimuskumppani ottaa huomioon toiminnassaan sekä tilaajan että kiinteistömanagerin ympäristöpolitiikassa määritellyt yleistavoitteet ja toimintaperiaatteet sekä huolehtii, että kohdekohtaiset ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset huomioidaan.

Spondan hankintaketjun toiminta-alue rajoittuu Suomeen, pääosin pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Ouluun. Raportointivuonna Sponda ei ole erikseen seurannut hankintaketjunsa toimijoiden määrää. Toimittajien määrä on useita satoja yrityksiä, kun mukaan lasketaan kiinteistöjen managerit sekä heidän puitesopimuskumppaninsa.

Spondan tavoitteena on edelleen kehittää hankintaketjun palveluiden laatua ja seurantaa.