Vastuullisuuden johtaminen

Spondan liiketoiminnan johtamiskäytännöt kattavat suurelta osin myös vastuullisuuden johtamiseen liittyvät toimenpiteet. Integroidun lähestymistavan etuna on vastuullisuusasioiden kytkeminen olemassa oleviin johtamisen prosesseihin.

Yhtiön strategian lisäksi vastuullisuuden johtamiskäytännöt Spondassa pohjautuvat seuraaviin ohjeistoihin ja sitoumuksiin:

  • Spondan eettinen toimintaohje eli Code of Conduct
  • YK:n Global Compact -aloite
  • Yhtiön sisäinen toimintakäsikirja

Vastuullisuusprioriteettien johtaminen

Spondalla on kuusi yhtiön strategiasta kumpuavaa vastuullisuusprioriteettiä, joiden johtaminen johtoryhmätasolla on hajautettu strategiasta vastaavalle yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtajalle, kiinteistökehityksestä vastaavalle johtajalle sekä henkilöstöstä vastaavalle talous- ja rahoitusjohtajalle. Johtoryhmätasolla yritysvastuusta vastaa yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja ja ympäristövastuusta vastaa kiinteistökehitysjohtaja. Kokonaisuudessaan vastuullisuuden johtamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta vastaa toimitusjohtaja.

Tarvittaessa vastuullisuusasioita käsitellään myös Spondan hallituksessa.

Energia- ja ympäristötehokkuuden johtamisesta vastaa ympäristövastuupäällikkö, joka raportoi johtoryhmätasolla ympäristövastuusta vastaavalle kiinteistökehitysjohtajalle. Ympäristövastuun ohjausryhmä kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa, ja siihen kuuluu ympäristövastuupäällikön lisäksi neljä johtoryhmän jäsentä. Johtoryhmä seuraa kuukausittain yhtiötason ympäristötavoitteiden etenemistä.

Kiinteistöjen sijainti -vastuullisuusprioriteetin johtamisesta vastaa toimitusjohtaja yhteistyössä yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtajan, Sijoituskiinteistöjen liiketoimintajohtajan ja Kiinteistökehityksen liiketoimintajohtajan kanssa.

Asiakaskokemuksen parantamisesta vastaa asiakaskokemuspäällikkö, joka raportoi johtoryhmätasolla asiakaskokemuksesta vastaavalle yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtajalle. Asiakaskokemuksen ohjausryhmä kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa, ja siihen kuuluu asiakaskokemuspäällikön lisäksi kolme johtoryhmän jäsentä.

Henkilöstön johtamisesta vastaa henkilöstöpäällikkö, joka raportoi johtoryhmätasolla henkilöstöstä vastaavalle talous- ja rahoitusjohtajalle.

Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta sekä alan eteenpäin vieminen -vastuullisuusprioriteetteihin kuuluvista osa-alueista johtoryhmätasolla vastaavat talous- ja rahoitusjohtaja sekä kiinteistökehityksestä vastaava johtaja. Operatiivinen johtamisvastuu on hajautettu osa-alueesta riippuen laatu- ja hankintapäällikön, ympäristövastuupäällikön ja päälakimiehen kesken.