Avainluvut

 

Rahoituksen tunnusluvut
  2015 2014 2013 2012 2011
Korkokatekerroin 3,5 3,3 3,1 2,8 2,7
Keskimääräinen laina-aika, v. 2,2 2,1 2,5 2,7 3,1
Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika, v. 2,2 2,3 2,3 1,9 2,2
Keskikorko, % 2,9 2,9 3,2 3,4 4,0
Korkoriskin suojausaste, % 90 76 79 72 77
Omavaraisuusaste, % 46 41 41 41* 38

 * Vuoden 2012 luku oikaistu IAS 12 vapaaehtoisen laadintaperiaatteen muutoksen ja IAS 19 standardin muutoksen johdosta

 

Konsernin tunnusluvut
  31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
Liikevaihto, M€ 230,5 246,7 264,3 264,6 248,2
Liikevoitto, M€ 178,1 151,7 153,0 210,51) 209,6
Voitto ennen veroja, M€ 129,2 95,7 93,2 151,81) 134,0
Operatiivinen kassavirta/osake, € 0,36 0,37 0,40 0,40 0,37
Osakekohtainen oma pääoma, € 5,26 4,65 4,64 4,451) 4,06
Tulos/osake, € 0,78 0,24 0,34 0,371) 0,39
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,8 5,4 5,5 7,91) 7,7
P/E-luku 5,00 14,98 10,16 9,711) 8,02
Omavaraisuusaste, % 46,2 41,0 40,7 41,21) 37,9
Nettovelkaantumisaste, % 90,9 121,2 125,6 117,91) 134,9
Osinko, € 0,193) 0,19 0,18 0,17 0,16
Osinko tuloksesta, % 24,223) 78,60 53,49 45,861) 41,15
Efektiivinen osinko, % 4,853) 5,25 5,26 4,72 5,13

 

EPRAn suosituksen mukaiset konsernin tunnusluvut
  31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
EPRA Earnings (operatiivinen tulos), M€ 232,0 101,6 111,52) 111,91) 2) 75,4
EPRA Earnings per share (operatiivinen tulos/osake), € 0,82 0,36 0,392) 0,401) 2) 0,27
EPRA osakekohtainen nettovarallisuus, € 5,60 5,45 5,292) 5,201) 2) 4,84
EPRA Net Initial Yield (NIY) (alkutuotto), %  5,62 5,18 5,84 6,61 6,39
EPRA "topped-up" NIY (oikaistu alkutuotto), % 5,63 5,19 5,84 6,63 6,40

1) Vuoden 2012 luku oikaistu IAS 12 vapaaehtoisen laadintaperiaatteen muutoksen ja IAS 19 standardin muutoksen johdosta
2) Vuonna 2013 Sponda on muuttanut EPRA-tunnuslukujen laskenta- ja esittämistapaa vastaamaan paremmin EPRA:n suositusta. Vuoden 2012 tunnuslukuja on oikaistu muutoksen johdosta. Suurin muutos aiheutui sijoituskiinteistöihin liittyvistä laskennallisista veroista.
3) Hallituksen ehdotus

 

Spondan vastuullisuuden avainluvut 
Asiakaskokemuksen parantaminen 2015 2014
  Kokonaistyytyväisyys yhteistyöhön vuokranantajan kanssa - indeksi1) 3,74 3,67
Henkilöstö    
  People Power Indeksi2) 71,5 70,5
Ympäristövastuu3)    
  Energiankulutus, kWh/Brm2 198 201
  Hiilijalanjälki, kg CO2/Brm2 32,7 33,3
  Jätteiden hyötykäyttöaste, % 97 96
  Jätteiden kierrätysaste, % 45 44
  Veden kulutus, l/Brm2 246 253

1) Perustuu Spondan asiakkailleen kohdistamaan vuosittaiseen Palvelukokemustutkimukseen. Indeksiin sisältyy viisi mittaria yhdenvertaisella painoarvolla asteikolla 1–5: Spondan kyky tehdä päätöksiä, Spondan kyky toteuttaa sovitut asiat, Spondan yhteyshenkilöiden ammattitaito ja asiantuntemus, spondalaisten tavoitettavuus sekä Spondan kyky tunnistaa asiakkaan tarpeet.
2)  Indeksi lasketaan henkilöstötutkimuksesta, joka mittaa henkilöstön sitoutumista, johtamisen laatua, organisaation suorituskykyä sekä henkilöstön omistautuneisuutta Spondassa asteikolla 0-100. Indeksi antaa kokonaiskuvan Spondan tilasta organisaationa sekä sen kyvystä vastata haasteisiin.
3)  Spondan Suomessa sijaitsevat kiinteistöt.