Kiinteistöomaisuus

 

             
Spondan sijoituskiinteistöt yhteensä 1.1.-31.12.2015 M€ Yhteensä Toimistokiinteistöt Kauppakeskukset Logistiikka-kiinteistöt Kiinteistö-kehitys Venäjä
Vuokratuotot 229,6 149,0 46,6 16,8 0,3 16,9
Ylläpitokulut -63,4 -39,0 -10,9 -7,7 -1,8 -4,0
Nettovuokratuotot 166,2 110,0 35,7 9,1 -1,4 12,8
             
Sijoituskiinteistöt 1.1.2015 3 142,1 1 853,5 726,0 205,1 133,1 224,4
Aktivoidut korot 2015 0,8 - - - 0,8 -
Hankinnat 4,7 4,7 - - - -
Investoinnit 103,0 29,3 6,8 0,9 66,0 0,1
Siirrot segmenttien välillä 0,0 98,4 -2,3 - -96,0 -
Myynnit -161,9 -18,1 - -103,9 0,0 -39,8
Käyvän arvon muutos  23,2 35,5 3,2 -7,4 25,9 -33,9
Siirrot myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin -10,2 -8,4 - -1,8 - -
Sijoituskiinteistöt 31.12.2015 3 101,7 1 994,8 733,6 92,9 129,7 150,7
             
Käyvän arvon muutos, % 0,7 1,9 0,4 -3,6 19,5 -15,1
             
Painotettu laskennassa käytetty keskimääräinen tuottovaatimus-% 6,32 6,17 5,66 9,11 0,00 10,33
Painotettu laskennassa käytetty keskimääräinen tuottovaatimus-% Suomi 6,13          
             
Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon, M€ 37,8 29,7 6,8 0,9 0,3 0,1
Kiinteistökehitys, M€ 65,2 -0,4 - - 65,7 -
Hankinnat, M€ 4,7 4,7 - - - -
Myynnit, M€ -161,9 -18,1 - -103,9 0,0 -39,8
Investoinnit yhteensä, M€ -54,2 15,9 6,8 -103,0 66,0 -39,7

 

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetyt arvoilla painotetut keskimääräiset tuottovaatimukset 31.12.2015

  Ydinkeskusta Muu Helsinki Espoo/Vantaa Muu Suomi Venäjä
Toimisto- ja liiketilakiinteistöt, % 5,3 6,0 8,4 7,0 10,3
Logistiikkakiinteistöt, %   9,0 8,4 11,8 12,5

 

Herkkyysanalyysi                  
Sijoituskiinteistökannan käyvän arvon muutos M€ ja %              
    -10 % -5 % 0 % 5 % 10 %
    Muutos, M€ Muutos, % Muutos, M€ Muutos, % M€ Muutos, M€ Muutos, % Muutos, M€ Muutos, %
Tuottovaatimus 318 10,8 150 5,1 0 -136 -4,6 -260 -8,8
Vuokratuotot (sopimusvuokrat) -67 -2,3 -34 -1,1 0 34 1,1 67 2,3
Hoitokulut 78 2,6 39 1,3 0 -39 -1,3 -77 -2,6
Taloudellinen käyttöaste (1. laskentavuosi) -22 -0,7 -11 -0,4 0 11 0,4 22 0,7

Herkkyysanalyysi on tehty laskemalla Suomen sijoituskiinteistöt massalaskentana 15 vuoden ja Venäjän kiinteistöt 10 vuoden kassavirtalaskelmalla.
Muutokset tuottovaatimuksiin ja taloudellisiin käyttöasteisiin on laskettu keskimääräisille luvuille. Analyysiin sisältyy vain kassavirtaa tuottavat sijoituskiinteistöt.