Keskeisimmät riskit ja riskienhallintatoimenpiteet

Spondan toiminnan kannalta merkittävimpiä riskejä vuonna 2015 olivat strategian toteuttamisen kannalta merkittävien kiinteistökohteiden myynti, talouskasvun hidastumisesta johtuva taloudellisen vuokrausasteen lasku, vuokralaisten maksukyvyttömyydestä johtuva vuokratuottojen menettäminen, rahoituksen saatavuus sekä korkomuutokset. Venäjän liiketoiminnan osalta yleinen makrotaloudellinen kehitys, valuuttakurssiriski sekä Venäjän ja Suomen lainsäädännön ja viranomaiskäytäntöjen erilaisuus olivat suurimmat riskejä ja epävarmuutta aiheuttavat tekijät.

Vuonna 2015 Spondan riskienhallinta toimi tavoitteiden mukaisesti eikä merkittäviä riskejä realisoitunut.

Tehokkaiden riskienhallintatoimenpiteiden ansiosta Sponda onnistui pienentämään keskeisten riskien toteutumisen todennäköisyyksiä merkittävästi sekä vähentämään riskien arvioituja vaikutuksia.

Vuoden 2015 riskiarvio ilman hallintatoimenpiteitä ja hallintatoimenpiteiden jälkeen

1. Taloudellisen vuokrausasteen lasku

Spondan kiinteistöomistus keskittyy Helsingin ja Tampereen prime-alueille, jotka ovat markkinatilanteesta huolimatta houkuttelevia alueita. Sponda myy näiden strategisten alueiden ulkopuolelle jääviä kiinteistöjä. Sponda kehittää jatkuvasti asiakaspalveluaan muun muassa yksityiskohtaisemmilla kiinteistöjen palvelututkimuksilla sekä tuomalla markkinoille joustavampia vuokrausmalleja.

2. Vuokralaisten maksukyvyn heikkeneminen

Spondassa seurataan säännöllisesti vuokralaisten maksukykyä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Suurin osa vuokralaisista toimittaa asiakkuutensa alkaessa Spondalle 3–6 kuukauden vuokravakuuden. Yhtiön vuokralaiset eivät keskity vain yhdelle toimialalle, vaan jakautuvat tasaisesti monelle eri toimialalle. Spondalla on laaja vuokralaiskanta, joten yhtiö ei ole riippuvainen yksittäisistä suurista asiakkaista.

3. Rahoituksen saatavuus

Rahoituksen saatavuuteen liittyviä riskejä pienennetään eripituisilla luottosopimuksilla, laajalla rahoittajapohjalla, limiiteillä ja ylläpitämällä yhtiön mainetta luotettavana velallisena. Vuonna 2015 Sponda jälleenrahoitti 115 miljoonan euron bilateraalisen lainan ja 80 miljoonan euron syndikoidun luottolimiitin sekä laski liikkeeseen 175 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan.

4. Korkoriski

Spondan korkosuojauksen on oltava vähintään 60 prosenttia ja enintään 100 prosenttia. Käyttämällä kiinteäkorkoisia lainoja ja korkojohdannaisia tasataan markkinakorkojen muutosten vaikutuksia.

5. Valuuttakurssin muutokset

Spondan Venäjältä saamat vuokratuotot maksetaan US-dollareina ja Venäjän ruplina. Ruplatuotoista suuri osa on sidottu dollarin tai euron kurssiin. Ruplaan kohdistuvaa valuuttakurssiriskiä pienentää se, että merkittävä osa yhtiön kuluista Venäjällä on ruplamääräisiä. Sponda suojaa valuuttamääräiset tulevat nettokassavirrat kuuden kuukauden ajalta. Yhtiön investoinnit Venäjällä on rahoitettu euroissa emoyhtiön taseen kautta.

6. Venäjän makrotalouden kehitys

Sponda on paikallinen toimija, jolla on toimisto Moskovassa. Yhtiön kiinteistöt Venäjällä ovat korkeatasoisia, prime-paikoilla sijaitsevia kohteita. Spondan päivitetyn strategian mukaisesti yhtiö suunnittelee poistumista Venäjän markkinoilta 1–3 vuoden sisällä. Sponda käyttää paikallista ulkopuolista toimijaa yhteistyökumppanina operatiivisessa toiminnassa varmistaakseen toiminnan jatkuvuuden.