GRI-indeksi

Sponda soveltaa tässä raportissa GRI G4-ohjeiston sovelluslaajutta Core.

Raportissa esitetään GRI G4 -raportointiohjeiston mukainen yleinen perussisältö (General Standard Disclosures) sekä erityinen perussisältö (Specific Standard Disclosure) eli johtamiskäytäntöjen kuvaus ja yritysvastuun tunnusluvut.

Erityinen perussisältö (Specific Standard Disclosures) raportoidaan olennaiseksi tunnistettujen näkökohtien osalta GRI G4 Core tason vaatimusten mukaisesti.  

GRI - sisältöindeksi

Tunnus GRI:n sisältö (G4) Sisältyy Sijainti vuosikertomuksessa Ulkoinen varmennus EPRA:n suosituksen mukainen * Global Compact Kommentit
Yleinen sisältö            
  Strategia ja analyysi            
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä Toimitusjohtajan katsaus        
G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Kyllä Strategia, Riskienhallinta, Vastuullisuusprioriteetit        
  Organisaation taustakuvaus            
G4-3 Raportoivan organisaation nimi  Kyllä Sponda        
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut  Kyllä Sponda, Liiketoimintayksiköt lyhyesti        
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti Kyllä Yhteystiedot        
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta Kyllä Liiketoimintayksiköt lyhyesti, Hankintaketju        
G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto  Kyllä Hallinnointi, Osakkeet ja osakkeenomistajat        
G4-8 Markkina-alueet Kyllä Liiketoimintayksiköt lyhyesti        
G4-9 Raportoivan organisaation koko  Kyllä Henkilöstöön panostaminen, Avainluvut        
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna Kyllä Henkilöstöön panostaminen     Kyllä  
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Kyllä Henkilöstöön panostaminen     Kyllä  
G4-12 Organisaation toimitusketju Kyllä Hankintaketju        
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa , omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Kyllä Hallituksen toimintakertomus, Strategia        
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen  Kyllä Riskienhallinta, Hallituksen toimintakertomus        
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus, Vastuullisuuden johtaminen, Alan eteenpäin vieminen, Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta        
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Kyllä Alan eteenpäin vieminen        
  Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat            
G4-17 Konsernin laskentaraja Kyllä Raportoinnin laajuus, Tilinpäätös        
G4-18 Raportin sisällönmäärittely Kyllä Raportoinnin laajuus, Olennaisuusanalyysi        
G4-19 Olennaiset näkökohdat Kyllä Vastuullisuusprioriteetit, Olennaisuusanalyysi, Raportoinnin laajuus        
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Kyllä Raportoinnin laajuus        
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentaraja organisaation ulkopuolella Kyllä Raportoinnin laajuus        
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Kyllä Raportoinnin laajuus        
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Kyllä Raportoinnin laajuus        
  Sidosryhmävuorovaikutus            
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Kyllä Spondan sidosryhmät        
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Kyllä Spondan sidosryhmät       Sidosryhmät on tarkistettu vuoden 2014 olennaisuusanalyysin yhteydessä.
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Kyllä Spondan sidosryhmät        
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Kyllä Spondan sidosryhmät, Olennaisuusanalyysi, Asiakaskokemuksen parantaminen        
  Raportin kuvaus            
G4-28 Raportointijakso Kyllä Raportoinnin laajuus        
G4-29 Edellisen raportin päiväys Kyllä Raportoinnin laajuus        
G4-30 Raportin julkaisutiheys Kyllä Raportoinnin laajuus        
G4-31 Yhteystiedot josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja Kyllä Yhteystiedot        
G4-32 GRI-sisältövertailu Kyllä GRI-indeksi        
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen Kyllä Raportoinnin laajuus, GRI Indeksi, Varmennusraportti       Tietyt suomenkieliset energia- ja päästötiedot on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli.
  Hallinto            
  Hallintorakenne ja kokoonpano            
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Kyllä Hallitus, Hallituksen valiokunnat ja työryhmät, Johtoryhmä        
G4-38 Hallituksen kokoonpano Kyllä Hallitus        
G4-39 Hallituksen puheenjohtajan asema Kyllä Hallitus        
G4-41 Eturistiriitojen välttäminen  Kyllä Hallitus        
  Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä            
G4-42 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Kyllä Hallituksen tehtävät        
  Hallituksen rooli riskien hallinnassa            
G4-45 Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja hallinnassa Kyllä Riskit ja riskienhallinta        
G4-46 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Kyllä Riskit ja riskienhallinta        
G4-47 Riskiarviointien frekvenssi Kyllä Riskit ja riskienhallinta        
  Hallituksen rooli yritysvastuuraportoinnissa            
G4-48 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Kyllä         Yhtiön ylin johto hyväksyy raportin.
  Palkitseminen ja kannusteet            
G4-51 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Kyllä Hallituksen palkkiot ja muut taloudelliset etuudet        
  Liiketoiminnan eettisyys            
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Kyllä Strategia; Visio ja vahvuudet, Vastuullisuuden johtaminen, Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta     Kyllä  
G4-57 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto   Henkilöstöön panostaminen, Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta     Kyllä  
G4-58 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen   Henkilöstöön panostaminen, Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta     Kyllä  

Erityinen sisältö
Erityinen sisältö raportoidaan olennaisiksi tunnistettujen näkökohtien osalta.

Tunnus              
  Johtamistavan kuvaus            
  Yleinen johtamistavan kuvaus (DMA) Kyllä Vastuullisuuden johtaminen, Vastuullisuusprioriteetit        
  Taloudellinen vastuu            
  Taloudelliset tulokset            
G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Kyllä Verojalanjälki, Rahavirrat sidosryhmittäin        
G4-EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaan Kyllä Spondability, Energia- ja ympäristötehokkuus, Riskienhallinta, Arvoketju       Ilmastonmuutoksen vaikutukset arvioidaan osana Spondan säännöllistä yhtiön riskiarviota.
  Välilliset taloudelliset vaikutukset            
G4-EC7 Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen kehitys ja vaikutukset Kyllä Kiinteistöjen sijainti       Spondalla ei ole paikallisyhteisöjen tarpeisiin liittyviä arviointiohjelmia.
G4-EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Osittain Spondan sidosryhmät, Verojalanjälki, Alan eteenpäin vieminen, Läpinäkyvä toiminta       Vaikutusten laajuutta ei ole eritelty.
  Ympäristövastuu            
  Energia            
G4-EN3 Organisaation oma energian kulutus Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus, Avainluvut, Raportoinnin laajuus; Ympäristöraportoinnin laskentaperiaatteet Kyllä, varmennusraportti Kyllä: Elec-Abs, DH&C-Abs, Fuels-Abs Kyllä Spondalla ei ole omaa energiantuotantoa, eikä polttoaineiden kulutusta raportointivuonna.
G4-EN5 Energiaintensiteetti Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet, Raportoinnin laajuus; Ympäristöraportoinnin laskentaperiaatteet Kyllä, varmennusraportti Kyllä: Elec-LfL,DH&C-LfL, Fuels-LfL Kyllä Energiaintensiteetti tarkoittaa Spondan omistamien kiinteistöjen omaa energiankulutusta bruttopinta-alaa kohden.
CRE 1 Rakennuksen energiaintensiteetti Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet   Kyllä, Energy-Int   Rakennus- ja kiinteistöalakohtainen indikaattori (G4 Construction and Real Estate Sector Disclosures)
G4-EN6 Energiankulutuksen vähentäminen Kyllä Kiinteistökehitys vuonna 2015, Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet; energiatehokkuusohjelma ja ympäristökumppanit Kyllä, varmennusraportti   Kyllä Sisältää Spondan energiatehokkuusohjelmalla saavutetun energiansäästön. Ei raportoida energiansäästötoimilla saavutettua rahallista säästöä.
G4-EN7 Vähennykset tuotteiden ja palveluiden energiatarpeessa Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus, Energiatehokkuusohjelma ja ympäristökumppanit Kyllä, varmennusraportti   Kyllä Sisältää Spondan ympäristökumppanuusohjelmalla saavutetun energiansäästön edelliseen vuoteen verrattuna. Kattaa Spondan ympäristökumppanit vuonna 2015.
  Vesi            
G4-EN8 Kokonaisvedenotto vesilähteittäin Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet, Avainluvut   Kyllä: Water-Abs, Water-LfL Kyllä  
CRE 2 Vesi-intensiteetti Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet   Kyllä: Water-Int   Rakennus- ja kiinteistöalakohtainen indikaattori (G4 Construction and Real Estate Sector Disclosures)
  Päästöt            
G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet; Hiilijalanjälki, Raportoinnin laajuus; Ympäristöraportoinnin laskentaperiaatteet Kyllä, varmennusraportti Kyllä: GHG-Dir-Abs, GHG-Dir-LfL Kyllä Spondalla ei ole suoria kasvihuonekaasupäästöjä raportointivuonna. 
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet; Hiilijalanjälki, Avainluvut, Raportoinnin laajuus; Ympäristöraportoinnin laskentaperiaatteet Kyllä, varmennusraportti Kyllä: GHG-Indir-Abs Kyllä Perustuu energiayhtiöiden ominaispäästökertoimiin. Venäjän päästöjen osalta on käytetty IEA:n kolmen vuoden 2011-2013 maakohtaista keskiarvoa.
G4-EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3) Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet; Hiilijalanjälki, Raportoinnin laajuus; Ympäristöraportoinnin laskentaperiaatteet Kyllä, varmennusraportti   Kyllä Kattaa raportointikauden aikaiset hiilidioksidipäästöt.
G4-EN18 Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet; Hiilijalanjälki, Raportoinnin laajuus; Ympäristöraportoinnin laskentaperiaatteet Kyllä, varmennusraportti Kyllä: GHG-Indir-LfL Kyllä Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti tarkoittaa Spondan omistamien kiinteistöjen energiankulutuksesta (Scope 2) aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä bruttopinta-alaa kohden.
CRE3 Rakennuksen energiankulutuksen aiheuttaman kasvihuonekaasupäästön intensiteetti  Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet; Hiilijalanjälki   Kyllä: GHG-Int   Rakennus- ja kiinteistöalakohtainen indikaattori (G4 Construction and Real Estate Sector Disclosures)
G4-EN19 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet; Hiilijalanjälki; Energiatehokkuusohjelma ja ympäristökumppanit Kyllä, varmennusraportti   Kyllä Sisältää Spondan ympäristökumppanuusohjelmalla saavutetun hiilidioksidipäästövähenemän (Scope 2). Kattaa Spondan ympäristökumppanit vuonna 2015.
  Jätevedet ja jätteet            
G4-EN23 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Jätehuolto, Avainluvut   Kyllä: Waste-Abs, Waste-LfL Kyllä  
  Tuotteet ja palvelut            
G4-EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiatehokkuusohjelma ja ympäristökumppanit     Kyllä  
  Toimittajien ympäristöarvioinnit            
G4-EN32 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti Osittain Spondan hankintaketju, Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta       Ympäristövastuun merkitys ja käytännöt Spondan hankintamenettelyssä kuvattu.
  Sosiaalinen vastuu            
  Henkilöstö ja työolosuhteet            
  Työllistäminen            
G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Kyllä Henkilöstöön panostaminen     Kyllä  
  Työterveys ja -turvallisuus            
G4-LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaotteluna alueittain ja sukupuolen mukaan Kyllä Henkilöstöön panostaminen       Pienestä määrästä johtuen tarkkoja jaotteluja ei voida tehdä
  Koulutus            
G4-LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin Kyllä Henkilöstöön panostaminen        
G4-LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa Kyllä Henkilöstöön panostaminen       Jos työsuhde päättyy työnantajan aloitteesta työnantajasta johtuvasta
syystä, tarjotaan työntekijälle mahdollisuutta osallistua työnhaunvalmennukseen
ja uraohjaukseen.
G4-LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Kyllä Henkilöstöön panostaminen     Kyllä Koko Spondan henkilöstö kuuluu kehityskeskusteluiden piiriin.
  Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet            
G4-LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti Kyllä Hallitus, Johtoryhmä, Johto ja henkilöstö, Henkilöstöön panostaminen     Kyllä  
  Tasa-arvoinen palkitseminen            
G4-LA13 Naisten ja miesten peruspalkkojen ja palkitsemisen suhde henkilöstöryhmittäin merkittävissä toimipaikoissa Kyllä Henkilöstöön panostaminen     Kyllä  
  Toimittajien työolojen arviointi            
G4-LA14 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti Osittain Hankintaketju, Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta       Työturvallisuuskäytännöt Spondan hankintamenettelyssä kuvattu.
  Ihmisoikeudet            
  Syrjinnän kielto            
G4-HR2 Organisaation ihmisoikeuspolitiikkoihin tai organisaation toiminnalle relevantteja ihmisoikeusnäkökohtia koskeviin menettelytapoihin liittyvän koulutuksen kokonaistuntimäärä ja koulutukseen osallistuneen henkilöstön prosentuaalinen osuus   Henkilöstöön panostaminen     Kyllä  
G4-HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Kyllä Henkilöstöön panostaminen     Kyllä Ei syrjintätapauksia raportointivuonna. 
G4-HR12 Ihmisoikeuksiin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä   Henkilöstöön panostaminen     Kyllä Ei ilmoitettuja tapauksia raportointivuonna. 
  Yhteiskunta            
  Lahjonta ja korruption vastaisuus            
G4-SO4 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Kyllä Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta     Kyllä  
G4-SO5 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Kyllä       Kyllä Ei lahjontatapauksia vuonna 2015
  Toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi            
G4-SO9 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti Osittain Hankintaketju, Alihankintaketjun vastuullinen johtaminen       Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumisen menettelytavat Spondan hankintamenettelyssä kuvattu.
  Tuotevastuu            
  Asiakkaiden terveys ja turvallisuus            
G4-PR1 Prosenttiosuus merkittävistä tuotteista ja palveluista, joiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten parantaminen on arvioitu Kyllä Asiakaskokemuksen parantaminen        
  Tuote- ja palvelutiedot            
G4-PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Kyllä Asiakaskokemuksen parantaminen, Avainluvut        
CRE 8 Sertifikaatit Kyllä Vastuullisuuden tavoitteet ja tulokset, Energia- ja ympäristötehokkuus   Kyllä, Cert-Tot   Rakennus- ja kiinteistöalakohtainen indikaattori (G4 Construction and Real Estate Sector Disclosures)