Henkilöstöön panostaminen

Spondassa työskentelevät tunnistaa ammattitaitoisesta ja motivoituneesta otteesta sekä hyvästä yhteishengestä. Henkilöstön ammattitaito ja hyvinvointi ovat Spondalle tärkeitä menestystekijöitä, joten haluamme panostaa laadukkaaseen koulutukseen sekä hyvään johtamiseen.

Vastuullisuusprioriteetin osa-alueet:

  • Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen
  • Henkilöstön työhyvinvointi
  • Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu ja turvallisuus

Miksi tämä on prioriteetti?

Ammattitaitoinen henkilöstö on yksi keskeisistä vahvuuksistamme laadukkaan toimitilatarjonnan ohella. Jatkuva henkilöstön kehittäminen ja hyvä johtaminen auttavat meitä saavuttamaan strategiset tavoitteemme. Ne lisäävät Spondan houkuttelevuutta työnantajana.

Henkilöstön kehittämistä ohjaa asiakaslähtöisyys: koulutukset suunnitellaan strategian, asiakas- ja sidosryhmäpalautteen sekä kehityskeskusteluiden pohjalta. Henkilöstölle järjestetään yhteisiä koulutusohjelmia tai tarjotaan mahdollisuutta osallistua talon ulkopuolisiin valmennuksiin. Sponda myös rohkaisee työntekijöitään aktiivisuuteen omassa työssään sekä itsensä kehittämiseen.

Tavoitteena hyvinvoiva ja tasa-arvoinen henkilöstö

Tasa-arvon toteutuminen on meille tärkeää. Keskeisenä tavoitteena on, ettei henkilöstö koe epätasa-arvoista kohtelua sukupuolen, iän, uskonnon, terveydentilan tai minkään niihin rinnastettavan asian osalta. Oikeudenmukainen ja syrjimisen poissulkeva kohtelu kattaa koko työsuhteen rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen saakka.

Työhyvinvointi on työn tekemisen ja työssä jaksamisen kulmakivi. Panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin muun muassa tarjoamalla kattavat ja monipuoliset terveydenhuollon palvelut, joiden tavoitteena on ennaltaehkäistä mahdollisia työn henkisestä kuormituksesta johtuvia haittoja ja sairauksia sekä parantaa työssä jaksamista. Lisäksi Sponda tukee pitkään työelämässä olleiden henkilöiden jaksamista erityisellä hyvinvointiohjelmalla.

Tuemme henkilöstömme liikunta- ja kulttuuriharrastuksia sekä kannustamme henkilöstöä ympäristöystävälliseen sekä liikunnalliseen työmatkakulkemiseen tarjoamalla työntekijöille työsuhdepolkupyöriä.

Henkilöstö osallistuu kehittämistyöhön

Sponda seuraa henkilöstön tyytyväisyyttä ja organisaation toimivuutta vuosittain toteutettavalla henkilöstötutkimuksella. Spondan koko henkilöstö kuuluu kehityskeskustelun piiriin. Kehityskeskusteluissa varmistetaan, että jokainen ymmärtää oman työnsä yhteyden Spondan strategiaan ja tavoitteisiin. Työntekijöiden henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista ja edistymistä arvioidaan tulos- ja kehityskeskustelujen, asiakaspalautteen sekä henkilöstötutkimusten avulla.

Spondalla on koko henkilöstön kattava tulospalkkiojärjestelmä, joka perustuu sekä yhtiön yhteisiin että kullekin työntekijälle erikseen asetettuihin henkilökohtaisiin vuositavoitteisiin. Spondalla on myös käytössä henkilöstön osakeohjelma, jossa yhtiön työntekijöillä on mahdollisuus käyttää tulospalkkiojärjestelmän perusteella ansaittavat palkkiot tulospalkkio-osakkeisiin ja lisäksi saada Spondalta varat lisäosakkeiden ostamiseen osakeohjelmassa määritetyin ehdoin.