Tavoitteet ja toimenpiteet: Henkilöstöön panostaminen

Tavoitteet vuodelle 2015

  • Toimintamalleja osaamisen ja parhaiden käytäntöjen jakamisessa kehitetään.
  • Uuden toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksia tullaan hyödyntämään tehokkaammin päivittäisessä työskentelyssä.
  • Strategian toteutumista tukevien osaamisten johtaminen ja arviointi.

Toimenpiteet vuonna 2015

Vuonna 2015 jatkoimme parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista järjestämällä useita sisäisiä info- ja koulutustilaisuuksia, muun muassa laki- ja ympäristöasioista. Vuoden aikana järjestettiin koulutustilaisuuksia myös Spondan allekirjoittaman YK:n Global Compact -sitoumuksen perusteella. Koulutuksiin osallistui 93 prosenttia Spondan henkilöstöstä, ja niissä perehdyttiin käytännönläheisesti Spondan eettiseen toimintaohjeeseen. Vuoden aikana ei tullut yhtään ilmoitusta Spondan eettisen ohjeistuksen vastaisesta toiminnasta.

Toiminnanohjausjärjestelmää hyödynnettiin ja kehitettiin tehokkaasti. Henkilöstömme mukaan osaamisen jakamisessa on onnistuttu aiempaa paremmin, etenkin yksikkötasolla.

Henkilöstötutkimuksen kokonaistulokset jälleen hyvät

Syksyn 2015 aikana Spondassa toteutettiin vuosittainen henkilöstötutkimus, jonka tavoitteena on selvittää henkilöstön näkemyksiä omasta työstään, lähityöyhteisöstä ja johtamisesta. Henkilöstö kokee kyselyn tärkeäksi ja vastausprosentti nousi 93 prosenttiin.

Tulokset käsitellään avoimesti ja henkilöstö osallistuu kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun, mikä edesauttaa vastausaktiivisuuden säilymistä korkeana. Henkilöstö kokee, että tutkimuksen ja sen tulosten perusteella ryhdytään toimenpiteisiin.

Tulosten tulkinnassa vertailuaineistona käytetään Suomen asiantuntijanormia ja Venäjällä vastaavaa Venäjän normia. Spondan tulos on vertailuaineiston keskiarvoa parempi, ja tuloksissa oli tapahtunut jonkin verran parannusta edellisen vuoden tulokseen verrattuna. Arvioitaessa henkilöstön omistautuneisuuden tasoa, on se Spondassa selvästi korkeampi kuin suomalaisissa asiantuntijaorganisaatioissa yleensä.

Merkittäviä heikkouksia ei eri aihekokonaisuuksissa noussut esiin.

Osakepohjaista palkitsemisjärjestelmää jatkettiin

Koko henkilöstömme kuuluu palkitsemisjärjestelmän piiriin. Vuonna 2014 käyttöönotettua osakepohjaista palkitsemisjärjestelmää jatkettiin vuonna 2015. Järjestelmä on saanut positiivisen vastaanoton, ja sitä jatketaan myös vuonna 2016.

Tavoitteet vuodelle 2016

  • Kehitämme osaamisen jakamisen taitoja ja käytäntöjä liittyen erityisesti järjestelmien hyödyntämiseen päivittäisessä työskentelyssä.
  • Kehitämme vuorovaikutus- ja palautekulttuuria yksiköissä laadittujen suunnitelmien mukaisesti.
  • Panostamme henkilöstön hyvinvointiin eri yksiköiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti modernien mobiiliratkaisujen avulla.

 

Tunnusluvut henkilöstö
  2015 2014 2013 2012 2011
  Konserni Emoyhtiö Venäjä Konserni Emoyhtiö Venäjä Konserni Emoyhtiö Venäjä Konserni Emoyhtiö Venäjä Konserni Emoyhtiö Venäjä
Henkilömäärä 31.12. 104 96 7 105 95 10 118 109 9 119 107 12 127 114 13
Henkilömäärä keskimäärin 103 94 9 118 108 10 121 111 10 122 110 12 123 110  
Keski-ikä 31.12. 44,55 44,80 41,14 43,52 45,63 41,40 40,54 45,40 35,67 44,46 44,83 41 44,57 45,27  
Sairauspoissaolot  pv/hlö 2,41 2,55 0,43 3,85 4,00 2,40 4,36 4,43 3,18 3,75 3,9 1,9   3,9  
Sairauspoissaolot % työajasta  - 1,12 % - - 1,60 % -                  
Koulutuspäivät pv/hlö 2,30 2,07 5,43 2,19 1,75 6,4 2,16 2,03 4,07 2,38 2,3 5,07   2,33  
Koulutus tunteja/hlö 17,26 15,55 40,69 16,45 13,13 48,0 16,19 15,2 30,54 17,85 17,25 38,03      
Koulutuspoissaolot % työajasta  - 0,91 % -                        

 

Työehtosopimukset ja henkilöstön vaihtuvuus  
Työehtosopimusten kattavuusprosentti* 100 %
Vaihtuvuus, Suomi (emoyhtiö) 12 %
Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 98 %
Määräaikaisessa työsuhteessa** 2 %

 *Työehtosopimus kattaa Suomessa koko henkilöstön johtoryhmää lukuun ottamatta
**Määräaikaisuudet ovat yli 6 kk kestäviä perhevapaasijaisuuksia.

 

Henkilöstötyytyväisyystutkimus, konserni (skaala 1-4)        
  2015 2014 2013 2012
Sitoutuminen 3,19 3,11 3,21 3,24
Johtaminen 3,09 3,07 3,19 3,21
Suorituskyky 3,12 2,98 3,05 3,06
Engagement index (Omistautuneisuus indeksi) 3,38 3,34 3,42 3,45

 

Koulutuspäivät henkilöstöryhmittäin, emoyhtiö
  Yhteensä Miehet Naiset % työajasta
  miehet naiset
Keskijohto 68 60 8 2,03 % 0,39 %
Asiantuntija 93 67 26 1,14 % 0,67 %

Raportoitu henkilöstöryhmistä, joissa vähintään kolme naista ja kolme miestä.

 

Työhyvinvointi ja -turvallisuus, Suomi, emoyhtiö  
Tapaturmataajuus alle 0,0001
Ammattitaudit 0
Kuolemantapaukset 0
Syrjintätapausten lukumäärä, käsittely ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet, tapausten määrä 0

 

Sairauspäivät henkilöstöryhmittäin, emoyhtiö
  Yhteensä Miehet Naiset % työajasta
  miehet naiset
Keskijohto 58 32 26 1,08 % 1,27 %
Asiantuntija 29 20 9 0,34 % 0,23 %

Raportoitu henkilöstöryhmistä, joissa vähintään kolme naista ja kolme miestä.

 

2015  palkattu henkilöstö, Suomi, emoyhtiö
Ikäryhmä Yhteensä Miehiä Naisia
20−24 1 0 1
25−29 4 2 2
30−34 1 1 0
35−39 1 1 0
40−44 4 2 2
45−49 1 0 1
50−54 1 0 1
yli 55 1 0 1
Yhteensä 14 6 8

 

2015 lopettanut henkilöstö, Suomi, emoyhtiö
Ikäryhmä Yhteensä Miehiä Naisia
alle 20 0 0 0
20−24 2 1 1
25−29 0 0 0
30−34 0 0 0
35−39 3 3 0
40−44 2 2 0
45−49 2 2 0
50−54 1 1 0
55−59 1 0 1
yli 60 2 1 1
Yhteensä 13 10 3

 

Naisten ja miesten palkkojen ja palkitsemisen vertailu

Vertailuryhmä I, Asiantuntijat    
Naisten palkka % vastaavasta miesten palkasta Peruspalkka Palkitseminen 
2015 101,25 % 86,42 %

 

Vertailuryhmä II, Keskijohto    
Naisten palkka % vastaavasta miesten palkasta Peruspalkka Palkitseminen
2015 88,19 % 89,53 %

 Vertailussa mukana tehtäväryhmät, joissa vähintään kolme miestä ja kolme naista. Vertailuluku on laskettu periaatteella montako prosenttia naisten palkan ja palkitsemisen keskiarvo on miesten vastaavista luvuista.