Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta

Spondan toiminnasta kertovan tiedon läpinäkyvyys ja oikeellisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Edistämme läpinäkyvyyttä kehittämällä toimintamallejamme ja käymällä avointa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa.

Vastuullisuusprioriteetin osa-alueet:

 • Sidosryhmille tuotettu arvo
 • Läpinäkyvä viestintä ja raportointi
 • Liiketoimintaperiaatteet
 • Hankintojen johtaminen ja vastuullinen hankinta
 • Hyvä hallinto ja riskienhallinta

Miksi tämä on prioriteetti?

Kaikki toimintamme on läpinäkyvää ja perustuu eettisiin toimintatapoihin sekä hyvään hallintotapaan. Spondan Code of Conduct toimii yhtiön eettisenä toimintaohjeena sekä luo perustan liiketoiminnalle ja yhteistyölle sidosryhmien kanssa. Vastuullinen liiketoiminta ja toimiva, riskien minimointiin tähtäävä riskienhallinta luovat arvoa myös sidosryhmille ja lisäävät yhtiön kannattavuutta.

Läpinäkyvyys merkitsee meille ennen kaikkea viestinnän ja raportoinnin luotettavuutta. Niitä kehitetään jatkuvasti sijoittajia ja muita sidosryhmiä kuunnellen. Asiakasviestinnässä pyrimme vuorovaikutteiseen, säännölliseen yhteydenpitoon. Spondan tärkeimmistä sidosryhmistä ja vuorovaikutuksesta heidän kanssaan löytyy tarkempaa tietoa vuosikertomuksen Spondan sidosryhmät -sivulla sekä verkkosivuillamme.

Spondan taloudellinen raportointi noudattaa voimassaolevia lakeja ja standardeja. Palvelemme sijoittajia tarjoamalla tietoa Spondan toimintaympäristöstä ja toiminnan kehityksestä muun muassa EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti. Osana vuosikertomusta julkaisemme vuosittain verojalanjäljen, joka avaa liiketoiminnasta seuraavat verot ja veroluonteiset maksut.

Vastuullisuusraportointi tärkeässä roolissa

Alan edelläkävijänä haluamme jatkuvasti kehittää taloudellisen raportoinnin lisäksi myös vastuullisuusraportointiamme. Raportoimme vastuullisuustyöstämme vuosittain seuraavien ohjeistojen mukaisesti:

 • Global Reporting Initiative (GRI) G4
 • CDP Climate
 • Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)
 • EPRA Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting
 • Global Compact -raportointi

Kansainvälisten raportointiohjeistojen säännöllisesti päivittyvistä kriteereistä saamme suuntaviivoja myös oman toimintamme edistämiseen.

Yhteistyöverkoston vastuullinen johtaminen

Rakennus- ja kiinteistöalan yrityksillä, järjestöillä ja viranomaisilla on tärkeä rooli harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumisessa. Edistämme kiinteistöalan vastuullisia toimintatapoja yhteistyössä alihankkijoidemme kanssa edellyttämällä heiltä läpinäkyvää toimintaa, soveltuvan lainsäädännön ja viranomaismääräysten noudattamista sekä ajantasaista ja asianmukaista tiedottamista.

Hankintastrategiamme tavoitteena on:

 • Tuottaa kiinteistöjen laadukkaat ylläpitopalvelut optimaalisella tavalla.
 • Huomioida energiatehokkuus ja muut ympäristövaikutukset kiinteistökehityshankkeissa, peruskorjauksissa sekä kiinteistön käytön aikana.
 • Määrittää palveluntuottajien valintakriteerit ja palvelujen arviointikriteerit ja kehittää kiinteistöpalvelujen sopimusmalleja siten, että ne kannustavat ja ohjaavat hyvän laadun tuottamiseen ja kehittyviin palveluratkaisuihin.

Sopimuskumppaneillamme on oltava omat voimassaolevat ympäristöjärjestelmät ja -ohjelmat, joissa määritellään toimintaperiaatteet ympäristöasioiden huomioimiselle. Sopimuskumppaneilta edellytetään, että ne ottavat huomioon toiminnassaan Spondan ympäristöpolitiikassa määritellyt yleistavoitteet ja toimintaperiaatteet.

Spondan palvelutuottajien on täytettävä lain mukaiset määräykset tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä.

Rahavirrat sidosryhmittäin

(osuus Spondan liikevaihdosta, %)