Tavoitteet ja toimenpiteet: Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta

Tavoitteet vuodelle 2015

  • Code of Conductin ja YK:n Global Compactin periaatteiden jalkautus henkilöstölle ja sidosryhmille

Toimenpiteet vuonna 2015

Vuoden 2015 aikana 93 prosenttia Spondan Suomen ja Venäjän henkilöstöstä kävi läpi Code of Conduct (CoC) -ohjeistoa koskevan koulutuksen. Jokainen spondalainen on vastuussa siitä, että toimii ohjeistuksen mukaisesti. Eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta tai väärinkäytöksistä tulee aina tehdä ilmoitus. Loimme vuoden aikana sisäisen palautekanavan mahdollisten poikkeamien raportointiin. Ilmoituksen voi halutessaan tehdä nimettömänä. Mahdolliset ilmoitukset käsitellään CoC-ohjausryhmässä ja välitetään tarvittaessa Spondan johtoryhmälle. Vuonna 2015 emme vastaanottaneet yhtään ilmoitusta.

Sponda allekirjoitti vuonna 2014 YK:n Global Compact -aloitteen ja sitoutui raportoimaan vuosittain toimenpiteistä sen edistämiseksi. Ensimmäinen Global Compact raportti laaditaan vuodelta 2015. CoC-koulutuksissa käsiteltiin myös Global Compactin periaatteita.

Pohjoismaiden paras kiinteistösijoitusyhtiö CDP Climate -arvioinnissa

Sponda oli vuonna 2015 paras Pohjoismainen kiinteistösijoitusyhtiö CDP Climate -arvioinnissa, jossa mitataan yritysten kasvihuonekaasupäästöjä, päästötavoitteita, toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi, ilmastonmuutoksen liiketoimintariskejä ja -mahdollisuuksia sekä näiden raportointia. Nousimme ensimmäistä kertaa CDP:n Nordic Climate Disclosure Leadership Indeksiin (CDLI) ja saimme tunnustusta ilmastoraportoinnin kattavuudesta sekä energiatehokkuusohjelmastamme, joka kattaa hiilidioksidipäästöjen hallinnan.

Sponda saavutti vuonna 2015 jo kolmannen kerran peräkkäisinä vuosina Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -tutkimuksessa Green Star -tunnustuksen. Pistemäärämme nousi edellisvuodesta 17 prosenttia, mikä on tulosta energiatehokkuusohjelmamme saavutuksista sekä kiinteistöjen jätteiden kierrätyksen lisäämisestä. Green Star -tunnustus myönnetään niille alan yrityksille, joissa vastuullisuutta mitataan, toteutetaan, johdetaan ja kehitetään menestyksekkäästi olennaisena osana yrityksen liiketoimintaa.

Yhä parempia kiinteistönhoidon palveluja

Kiinteistöjen hoidon ja ylläpidon palveluiden kehittämistä jatkettiin vuonna 2015.  Vuoden aikana tehtiin uusia kiinteistöpalvelusopimuksia, joiden tavoitteena on rakentaa osapuolten välille kehittyvä ja joustava yhteistyösuhde, jolla taataan kiinteistöpalveluiden laadukas ja kustannustehokas toteutus.

Spondan kiinteistöistä ja niiden palveluista vastaa kymmenien palvelutuottajien yhteistyöverkosto. Erityistä huomiota Spondassa kiinnitetään palvelutuottajien luotettavuuteen ja vastuuseen palveluiden tasalaatuisesta tuottamisesta. Tämä näkyi vuonna 2015 muun muassa kiinteistöpalveluiden parantuneena asiakastyytyväisyyspalautteena.

Säännöllisen asiakaspalautteen ja jatkuvan raportointitiedon lisäksi kiinteistöpalvelujen laatua seurataan kahdesti vuodessa toteutettavilla kiinteistöauditoinneilla sekä palvelutuotannon itsearvioinneilla.  Auditointeja on edelleen kehitetty järjestelmällisesti, minkä avulla onnistuttiin vuonna 2015 parantamaan kiinteistöjen ylläpitopalveluiden laatutasoa.

Tavoitteet vuodelle 2016

Hankintaketjun vastuullisuus

  • Valmistellaan vuoden 2016 aikana toimitusketjua koskeva eettinen ohjeistus (Code of Conduct). Toimitusketjun vastuullisuusperiaatteet liitetään uusiin ja uusittaviin sopimuksiin. 
  • Ylläpidetään kansainvälisessä GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) raportoinnissa GREEN STAR -luokitus ja parannetaan raportointia.