Raportoinnin laajuus ja periaatteet

Raportin kuvaus

Vuosikertomus sisältää perustiedot Spondan taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja ympäristöön liittyvästä toiminnasta 1.1.–31.12.2015, ellei toisin mainita.

Raportoinnin kattavuus

Sponda raportoi yritysvastuustaan Global Reporting Initiativen (GRI) G4-raportointiohjeiston Core-sovelluslaajuuden mukaisesti. Raportoinnissa on sovellettu lisäksi GRI G4:n Construction and Real Estate Sector Disclosures -ohjeistusta. Tämän ohjeistuksen osalta on raportoitu erityisesti kiinteistöalaan liittyvät CRE-indikaattorit soveltuvin osin.

GRI G4:n raportointiohjeiston lisäksi tietyt raportin osiot noudattavat myös European Public Real Estate Associationin EPRA:n raportointisuosituksia (EPRA Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting, 2014), jotka on merkitty GRI-indeksiin erikseen. Spondan konsernitilinpäätös on laadittu IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti. Tämä raportti kattaa YK:n Global Compact raportointivaatimukset.

Raportin varmennus

Tietyt suomenkieliset energia- ja päästötiedot on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli, PricewaterhouseCoopers Oy, ja kyseisille englanninkielisille tiedoille on tehty vastaavuustarkistus. Varmennetut tiedot on yksilöity GRI-sisältöindeksissä. Varmennusraportti löytyy vuosikertomuksen osiosta Toiminta ja tulokset.

Raportin rakenne

Spondan yritysvastuuraportointi toteutetaan vuonna 2015 GRI G4 -raportointiohjeiston mukaisesti. Lisäksi raportoinnissa on sovellettu integroidun raportoinnin (IR) periaatteita ja ajattelutapaa. Yritysvastuutoimintaa koskevat tiedot löytyvät seuraavista osioista:

  • Strategia-osio käsittelee vastuullisuuden strategista merkitystä Spondalle.
  • Spondan lähestymistavasta yritysvastuuseen kerrotaan Spondability-osiossa.
  • Vastuullisuusprioriteetit ja niiden edistäminen 2015 -osiossa kerrotaan Spondan vastuullisuusprioriteeteistä sekä vuoden 2015 toimenpiteistä ja tuloksista yritysvastuun saralla.
  • Olennaisiksi tunnistettujen GRI G4 -näkökohtien ja GRI-ohjeistuksen sekä Spondan raportoinnin välinen vastaavuustaulukko löytyy GRI-indeksistä.
  • Olennaisia yritysvastuun näkökohtia vastaavat laskentarajat löytyvät erillisestä taulukosta.

Raportin ja tiedonkeruun kattavuus

Raportissa esiintyvät luvut perustuvat Spondan Suomen toimintojen lukuihin, ellei toisin mainita. Yhtiön tytäryhtiöitä koskevat luvut on mainittu erikseen. Raportointiperiaatteiden laajuudessa tai laskentatavassa ei ole tapahtunut muutoksia, mikäli niin ei ole erikseen mainittu.

Spondan kiinteistökannassa tapahtuu vuosittain jonkin verran ostoista ja myynneistä johtuvaa vaihtuvuutta, joka vaikuttaa ympäristölukujen vuosittaiseen vertailtavuuteen.

Ympäristöraportoinnin laskentaperiaatteet

Ympäristötunnuslukujen laskennassa on huomioitu Spondan Suomessa sijaitsevat kiinteistöt. Luvut kattavat kaikki Spondan omistamat kiinteistöt, joissa ylläpitovastuu on kiinteistön omistajalla. Tämän lisäksi lukuihin sisältyy 14 prosenttia kiinteistöistä, joissa Sponda omistaa kiinteistön osittain tai joissa ylläpitovastuu on vuokralaisella (niin sanotut kylmänä vuokratut kiinteistöt).

Venäjän toiminnot on ilmoitettu erikseen niiden tunnuslukujen osalta, joihin näiden tiedot sisältyvät. Venäjän osalta on raportoitu kahden toimistokiinteistön sähkön ja veden kulutustiedot.

Spondan kiinteistökannassa tapahtuu vuosittain jonkin verran ostoista ja myynneistä johtuvaa vaihtuvuutta, joka vaikuttaa ympäristölukujen vuosittaiseen vertailtavuuteen. Tästä syystä vertailukelpoiset kulutukset on raportoitu erikseen.

Spondan kiinteistöjen energiankulutus koostuu ostetusta energiasta, omaa energiantuotantoa ei ole. Myös hiilidioksidipäästöjen osalta ostetun energian aiheuttamat päästöt muodostavat merkittävimmän osan kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä.

Energiaseurannassa ovat kaikki ne kiinteistöt, joissa Sponda vastaa energian hankinnasta. Vuonna 2015 energiaseurannassa oli 136 Spondan kokonaan tai osittain omistamaa kiinteistöä, mikä on 89 prosenttia Spondan kiinteistökannasta. 121 kiinteistöä on tuntitason seurannassa ja 15 kiinteistön kulutuksia seurataan manuaalisen mittariluennan kautta. Jäähdytystä seurataan erikseen niissä kiinteistöissä, joissa käytetään kaukokylmää. Mikäli jäähdytys on toteutettu paikallisesti kompressoreilla, sisältyy se sähkönkulutukseen.

Ostetun energian kulutuksen seurannassa käytetty yksikkö on MWh. Kokonaisenergiankulutus on raportoitu myös yksikössä GJ käyttäen muuntokerrointa 1 MWh = 3,6 GJ (Lähde: IEA, International Energy Agency). Ominaiskulutuksissa pinta-alatiedot (Brm2) vastaavat kulutustietoja. Myytyjä/ostettuja kiinteistöjä, vain osan vuodesta seurannassa olleita kiinteistöjä tai peruskorjauksessa olevia kiinteistöjä ei lasketa mukaan ominaiskulutusten laskentaan. Energiaseurannassa on jakajana käytetty Spondan kiinteistömäärää pois lukien myydyt kiinteistöt sekä kiinteistökehityksen kohteet. Kiinteistökehityksen kohteita ei myöskään raportoida segmenttikohtaisissa taulukoissa.

Veden kulutuksen seurannassa vuonna 2015 oli 126 Spondan kokonaan tai osittain omistamaa kiinteistöä, mikä on 83 prosenttia Spondan koko kiinteistökannasta. 116 kiinteistöä on tuntitason seurannassa ja 10 kiinteistön kulutuksia seurataan manuaalisen mittariluennan kautta.

Jätetiedot kattavat kaikki ne kiinteistöt, joissa jätehuollon järjestämisen vastuu on Spondan omistamalla kiinteistöllä tai kiinteistöosakeyhtiöllä. Seurannassa olevat kiinteistöt kattoivat vuoden 2015 lopussa 74 prosenttia Spondan omistamista kiinteistöistä. Vuokralaisten omiin jätehuoltosopimuksiin kuuluvat jätteet eivät sisälly raportointiin. Raportoidut jätetiedot perustuvat jätehuollon palveluntoimittajien ilmoittamiin jätemääriin.

CO2-päästöt ja uusiutuvien energialähteiden käyttö on arvioitu käyttäen energiayhtiöiden toimittamia julkisesti saatavilla olevia tietoja energiantuotannon ominaispäästöistä ja tuotannon energialähdejakaumasta. Vertailun vuoksi Spondan kokonaishiilidioksidipäästö on raportoitu myös käyttäen Suomen maakohtaista kerrointa sähköntuotannolle, tässä on käytetty Motiva Oy:n ilmoittamia viimeisimpiä Suomen keskimääräisiä sähkön- ja kaukolämmön päästökertoimia. Vuoden 2015 CO2-päästöjen laskenta perustuu vuoden 2014 energiayhtiöiden ilmoittamiin ominaispäästökertoimiin. Lämmön osalta hiilidioksidipäästö on laskettu normitetusta (sääkorjatusta) lämmönkulutuksesta. Kaukolämmön osalta on käytetty paikkakuntakohtaisia päästökertoimia. Muut raportoitavat vuodet on laskettu käyttäen kunkin vuoden toteutuneita kertoimia. Sponda ei toistaiseksi raportoi hiilidioksidin lisäksi muita kasvihuonekaasupäästöjä eikä niiden ilmaston lämpenemispotentiaalia. Raportoiduista CO2-päästötiedoista on vähennetty alkuperätakuiden osuus, joka vuonna 2015 oli 1,6 prosenttia sähkön päästöistä.

Epäsuorien kasvihuonekaasupäästöjen (scope 3) osalta Sponda raportoi hiilidioksidipäästöt jätehuollon, liikelentojen sekä leasing-autojen osalta. Jätehuollon päästölaskenta perustuu GHG-protokollaan, ja se kattaa 99 prosenttia Spondan vastuulla olevasta jätehuollosta ja siihen sisältyy sekä jätteiden kuljetukset että niiden käsittely. Liikelentojen päästöt perustuvat lentomaileihin ja lentoyhtiöiden päästökertoimiin. Leasing-autojen päästöt perustuvat Spondassa käytössä olevien leasing-autojen päästötietoihin ja vuotuisiin ajokilometreihin. Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt on raportoitu yhtiötasolla.

Aikaisemmat raportit

Edellinen yritysvastuuraportti julkaistiin osana Spondan vuosikertomusta helmikuussa 2015. Sponda raportoi edistymisestään vastuullisuuden saralla vuosittain.

Spondan yritysvastuuraportti toimii myös YK:n Global Compact -periaatteiden toteutumista raportoivana Communication on Progress (COP) -raporttina. Vuoden 2015 raportissa Sponda on laajentanut raportointiaan edellisvuodesta muun muassa ottamalla mukaan uusia tunnuslukuja, joiden avulla Sponda pystyy mittaamaan edistymistään periaatteiden noudattamisessa.

Spondan olennaiset näkökohdat ja GRI G4 -laskentaraja

GRI G4 Näkökohta Spondan yritysvastuun olennainen näkökohta Näkökohdan laskentaraja
(Olennaisuusarvio 2014) (G4 - 20-21)
Taloudellinen vastuu    
Taloudelliset tulokset Sidosryhmille tuotettu arvo Sponda
Välilliset taloudelliset vaikutukset Kiinteistöjen sijainti Sponda ja Yhteiskunta
Ympäristövastuu
Energia Kiinteistöjen energiatehokkuus Sponda ja Asiakkaat
Vesi Kiinteistöjen vedenkulutus Sponda ja Asiakkaat
Päästöt Kasvihuonekaasupäästöt ja uusiutuva energia Sponda ja Asiakkaat
Jätevedet ja jätteet Kiinteistöjen jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö Sponda ja Asiakkaat
Tuotteet ja palvelut Energia- ja ympäristötehokkuus, Kiinteistöjen sijainti Sponda, Asiakkaat ja Kumppanit
Toimittajien ympäristöarvioinnit Hankintojen johtaminen ja vastuullinen hankinta Kumppanit ja Alihankkijat
Sosiaalinen vastuu
Henkilöstö ja työolosuhteet
Työllistäminen Henkilöstön hyvinvointi Sponda
Työterveys ja -turvallisuus Henkilöstön turvallisuus Sponda
Koulutus Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen Sponda
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu Sponda
Tasa-arvoinen palkitseminen Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu Sponda
Toimittajien työolojen arviointi Hankintojen johtaminen ja vastuullinen hankinta Kumppanit ja Alihankkijat
Ihmisoikeudet
Syrjinnän kielto Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu Sponda
Yhteiskunta
Lahjonta ja korruption vastaisuus Liiketoimintaperiaatteet Sponda
Toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi Hankintojen johtaminen ja vastuullinen hankinta Kumppanit ja Alihankkijat
Tuotevastuu
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus Asiakaskokemuksen parantaminen Sponda ja Asiakkaat
Tuote- ja palvelutiedot Asiakaskokemuksen parantaminen, Kiinteistöjen sertifioinnit Sponda ja Asiakkaat